Bioquímica - Immunologia

Bioquímica - Immunologia

L’àrea de bioquímica de Catlab disposa d’unes instal·lacions amb un alt grau d’automatització i elevat nivell tecnològic. Està estructurada en dos grans àrees de coneixement: Bioquímica i Immunologia.

Es processen diàriament 3200 mostres de diferents tipus : sèrum, plasma, orina, femta, semen, líquids biològics.

Àrea de coneixement de Bioquímica

- Un Core amb un equip de preanalítica Cobas 8100, que ens permet la gestió automatitzada de les mostres de sèrum de totes les àrees del laboratori i diferents mòduls analítics: dos Cobas 8000_c702, dos mòduls d’elèctrodes selectius (ISE) i sis Cobas 8000_e602, on es processen mostres majoritàriament de sèrum per a la realització de tècniques de Bioquímica bàsica, Proteïnes plasmàtiques, Vitamines, Marcadors Tumorals, Hormones i Serologia.

- Un Cobas 8000_c701 i dos Cobas 6500 (u601 i u701). Els cobas 6500 estan units mitjançant una cadena de transport a l’equip preanalític p512, que ens permet la gestió automatitzada de les mostres d’orina per a l’anàlisi de Bioquímica bàsica, Drogues d’abús, Examen bàsic d’orina i Sediment d’orina.

- Per l’anàlisi de femta es disposa dels analitzadors Oc-Sensor Pledia i Zeutec i altres tècniques manuals.

- Anàlisi de semen per a l’estudi d’esterilitat i vasectomia.

- Cribratge prenatal del risc d’aneuploidies de primer i segon trimestre. Catlab realitza més de 6000 cribratges anuals, centralitzant l’estudi d’un total de cinc centres ecogràfics. Està reconegut pel Departament de Salut de la Generalitat, col•laborant amb el Grup de Treball de Tècniques de Laboratori pel Cribratge Prenatal de Catalunya.

Àrea de coneixement d’Immunologia

Disposa d'un programa informàtic expert per la gestió de l’autoimmunitat, amb validació individual per pacient. S'atenen consultes clíniques per part de facultatius especialistes en Immunologia i Anàlisis Clíniques, i es participa en l'elaboració d'algoritmes diagnòstics juntament amb els clínics de les diferents especialitats. Consta de tres línies de treball:

image description

Al.lèrgia
Estudi d'anticossos enfront de més de 170 Al•lèrgens d'extracte total i Components al·lergènics corresponents als isotips IgE i IgG i subclasse IgG4, amb tècnica de fluoroimmunoanàlisis de ThermoFisher (Phadia).
Realització de la tècnica ISAC consistent en microarrays IgE per la determinació simultània d’anticossos IgE específics front a 112 proteïnes alergèniques presents en més de 50 al•lèrgens diferents.

image description

Autoimmunitat
Es disposa de tècniques d’Immunoblot, Elisa, IFI, i Fluoroimmunoassaig.
Estudi d’anticossos per més de 20 indicacions clíniques: malalties del teixit conjuntiu, artritis reumatoide, síndrome anti-fosfolípid, vasculitis, celiaquia, malaltia inflamatòria intestinal, malalties del tiroides i hepàtiques, síndromes neurològics autoimmunes i malalties dermatològiques.

image description

Immunoquímica
Estudi de Components Monoclonals mitjançant electroforesi capil•lar, i immunofixació en gels d’agarosa en sèrum i orina.
Anàlisi de proteïnes de baixa concentració mitjançant nefelometria i turbidimetria.