Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº129 - Octubre 2023

Cromatografia Liquida d'Alta Eficàcia-Espectrometria de Masses
Recentment, i en col·laboració amb el Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital
Universitari Mutua Terrassa, s'ha incorporat a Catlab un sistema analític de cromatografia d'alta eficàcia en tàndem amb un detector d'espectrometria de masses(HPLC-EM).
Aquesta combinació de tècniques analítiques permetrà disposar al nostre laboratori d'un dels mètodes considerats de referència dins del laboratori clínic i tenir així la capacitat de mesurar analits amb una gran sensibilitat i especificitat. Es començarà amb l'estudi d'immunosupressors i posteriorment s'aniran afegint noves tècniques.

Butlleti Nº128 Setembre 2023

Canvis en els informes de susceptibilitat antibiòtica en els informes de
Microbiologia. Nova interpretació de les categories de susceptibilitat S, I i
R.
A partir del juny del 2022 les categories que s’utilitzaven per generar els informes de sensibilitat de cultius de Microbiologia a Catlab han estat modificades per tal de recollir les noves recomanacions del Comitè Europeu de Proves de Susceptibilitat Antimicrobiana(EUCAST).
Així les definicions menys problemàtiques Sensible(S) i Resistent(R) es mantenen, però el terme Intermedi(I) desapareix i es comença a fer servir el terme Sensible: Sensible a Exposició Incrementada: S(EI). Aquest nou terme fa referencia a microorganismes on el tractament incrementarà l’èxit terapèutic al incrementar exposició antibiótica, dosificació o concentració al lloc de la infecció.A Catlab el departament de Microbiologia resta a disposició per aclarir qualsevol dubte.

Butlletí Nº127 - Abril 2023

Subpoblacions Monocítiques en el diagnòstic diferencial de la Leucèmia Mielomonocítica Crònica
La leucèmia mielomonocítica crònica(LMMC) és una hemopatia clonal caracteritzada per monocitosi persistent en sang perifèrica juntament amb mutacions somàtiques. Als últims anys han aparegut diferents estudis que apunten que variacions determinades al percentatge de les subpoblacions monocitoides poden esdevenir un marcador específic i ràpid per diferenciar la LMMC d’altres neoplàsies o de monocitosis reactives.
A Catlab s’ha internalitzat l’estudi de subpoblacions monocitoides, realitzat al departament de Citometria, per tal de contribuir al diagnòstic diferencial d’aquesta neoplàsia hematològica.

Butlletí Nº126- Març 2023

Diagnòstic microbiològic de la sèpsia
La detecció precoç d'aquesta disfunció orgànica és clau per reduir les complicacions que, en última instància, poden provocar la mort del pacient. Per reduir el temps de resposta, a Catlab s'utilitzen dos algoritmes a partir dels hemocultius positius, cosa que permet informar dels resultats positius i de l'antibiograma en el menor temps possible.

Butlletí Nº125- Febrer 2023

Informació per a pacients: Estudis genètics
El departament de Genètica de Catlab ha dut a terme una nota informativa adreçada a pacients on s'explica de manera breu però clara en què consisteix un estudi genètic, quina mostra és l'adient i quins mètodes existeixen actualment.
Així mateix, els pacients també trobaran informació relacionada amb la interpretació dels resultats i els avantatges de la realització d'aquests tipus d'estudis.

Butlletí Nº124- Gener 2023

Mètode per evitar la interferència de Daratumumab en la interpretació del proteïnograma.
El Mieloma Múltiple (MM) és la segona neoplàsia sanguínia més comú i representa l'1% de tots els tipus de càncer. Entre els nous fàrmacs utilitzats en el tractament d'aquesta patologia es troben els anticossos monoclonals. Des de l'aparició de les teràpies amb aquests fàrmacs biològics, com el Daratumumab com a primera línia d'actuació, al laboratori ens hem trobat amb interferències causades per l'ús d'aquests anticossos monoclonals que dificulten la interpretació de les proves de laboratori.
A continuació expliquem com solucionem aquesta interferència a Catlab per tal d'assolir a una correcta interpretació i avaluació dels resultats.

Butlletí Nº123- Desembre 2022

Estudi genètic de l'expansió de l'hexanucleòtid G4C2 en el gen C9orf72,associat a la demència frontotemporal i a l'esclerosi lateral amiotròfica
La Demència Frontotemporal (DFT) es considera una de les formes de demència més comunes en la població menor de 65 anys, amb una prevalença de 10 casos per 100.000. Els pacients amb DFT pateixen una degeneració de les neurones en els lòbuls frontal i temporal que condueix a canvis de comportament i personalitat, dèficits en les funcions executores i deficiències del llenguatge. L’expansió del gen C9orf72, es considera la causa genètica hereditària més comuna per a les dues malalties. Seguidament es descriu el procés d'avaluació d'aquesta expansió al laboratori Catlab.

Butlletí Nº122- Octubre 2022

Diagnòstic etiològic d'onicomicosi per tècniques de biologia molecular
L'onicomicosi és la infecció de l'ungla causada per fongs. És la infecció unguial més freqüent a nivell mundial. La majoria estan causades per fongs dermatòfits. El diagnòstic es basa en l'observació microscòpica i el cultiu, tècniques amb força limitacions com ara la baixa sensibilitat o la lentitud dels cultius. Per aquests motius a Catlab es va plantejar la necessitat d' introduir tècniques moleculars que incrementen la sensibilitat i escurcen el temps de resposta significativament.

Butlleti Nº121 Juny 2022

Resultats obtinguts a Catlab mitjançant el nou“Protocol de cribratge prenatal d’anomalies congènites a Catalunya
L' any 2018 ,i posteriorment al 2021, es va actualitzar el protocol de cribratge d’anomalies congènites. Les darreres actualitzacions del protocol inclouen la determinació del DNA fetal lliure a pacients amb risc intermedi i alt. Aquests nous protocols han permès ampliar l’estudi no invasiu a pacients amb risc intermedi i evitar proves invasives en pacients amb risc alt en el cas de DNA fetals negatius.
A Catlab entre març i desembre de 2021 es van realitzar 3038 cribratges de primer trimestre. Amb l’aplicació dels nous protocols s’ha evidenciat la millora en la detecció d’anomalies ja que van detectar-se 2 alteracions a pacients amb risc intermedi mitjançant DNA fetal, així com la disminució de la necessitat de proves invasives al evitar-se aquesta intervenció en 66 pacients amb risc alt.

Butlletí Nº 120 - Maig 2022

Canvi de Sistema Informàtic a Catlab
El sistema informàtic de laboratori(SIL) ha esdevingut una peça fonamental a totes les etapes d'un Procés Analític,cada vegada més automatitzat.
Així des de l'entrada informàtica de la petició, aplicació d'algoritmes, generació de proves en funció de diferents variables fins a l'enviament de la petició als diferents destins, el SIL es troba present.
Degut a aquest augment dels requeriments a Catlab s'ha migrat recentment a Modulab, un SIL més potent, robust i en constant desenvolupament que dota Catlab de les eines necessàries per fer front a la demanda actual.