Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº 114 - Febrer 2021

Què hem après de la resposta immune humoral a SARS-CoV-2
La serologia de SARS-CoV-2, mitjançant detecció d’anticossos pot ser útil a diversos escenaris, on la detecció de la infecció activa (PCR) podria no arribar a ser suficient, tals com la realització d’estudis de seroprevalença, en el diagnòstic de pacients amb simptomatologia compatible i PCR negativa o en el control d’eficàcia vacunal, entre d’altres casos.
Des de Catlab s’ha dut a terme la detecció d’anticossos mitjançant tècniques d’ ELlSA d’alt rendiment (quimioluminescència, CLIA), fent del diagnòstic serològic una eina de gran utilitat que ha permès conèixer millor la resposta humoral en front aquest nou virus.

Butlletí Nº 113 - Gener 2021

Hormona Antimülleriana(HAM)- Aplicacions i quantificació
L’HAM és una glicoproteïna que pertany a la superfamília del factor de creixement transformant beta. Darrerament està emergint com un biomarcador precoç i precís per a detectar la reserva ovàrica i l’envelliment ovàric. Així la determinació d’aquesta hormona presenta aplicacions diverses com són el diagnòstic i seguiment de pacients amb síndrome d’ovari poliquístic o tumors ovàrics de cèl·lules de la granulosa, entre d’altresaplicacions. En homes la seva determinació també es utilitzada per l’estudi d’hipogonadime o pubertat precoç.
A Catlab durant l'any 2020, s'ha internalitzat la determinació d’HAM. Actualment, s'utilitza l'analitzador Lumipulse de Fujirebio INC. La determinació es realitza mitjançant un mètode d'immunoassaig quimioluminescent de dos passos que acabarà generant un senyal lumínic proporcional a la quantitat d’ HAM present a la mostra.

Butlletí Nº 112 - Desembre 2020

CITOMETRIA DE FLUX-Diagnòstic i seguiment de la Hemoglobinúria Paroxística Nocturna per Citometria de Flux
Hemoglobinúria Paroxística Nocturna(HPN) és el nom que rep com la malaltia causada per una mutació genètica adquirida al Gen PIG-A que causa la reducció o absència de proteïnes de membrana de totes les cèl·lules hematopoiètiques afectades.
Aquesta mutació afecta entre d’altres a proteïnes que tenen com a funció interactuar amb reguladors del complement (CD55 i CD59). Aquesta pèrdua de regulació del sistema del complement és especialment sensible a la sèrie vermella i és la causant de la fisiopatologia més severa de la malaltia al causar els episodis d’hemòlisi intravascular i extravascular.

La citometria de Flux es el mètode d’elecció. Mitjançant el marcatge de proteïnes de membrana de les diferents sèries hematopoètiques detecten clons cel·lulars afectats permetent d'aquesta manera no només el seu diagnòstic si no també el seu seguiment i monitorització.

Butlletí Nº 111 - Novembre 2020

MICROBIOLOGIA-Infeccions de Transmissió Sexual. Diagnòstic Microbiològic
Les infeccions de transmissió sexual(ITS)són un problema de Salut Pública. Cada any, aproximadament 500 milions de persones pateixen clamídia, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. El diagnòstic microbiològic d’ITS permet no només detectar i tractar pacients simptomàtics si no també detectar contactes asimptomàtics per tal de prevenir la transmissió i la reinfecció.
A Catlab, en funció del tipus de mostra rebuda es realitza un examen microscòpic, cultiu microbiològic i detecció per tècniques d’amplificació d’àcids nucleics per poder així optimitzar la detecció dels microorganismes causants de les diferents ITS.

Butlletí Nº 110 - Octubre 2020

HEMATOLOGIA - Detecció de variants d'Hemoglobina en estudi de Hemoglobina glicosilada(HbA1c) en gestants
Amb la pandèmia per Covid-19, i com a mesura per evitar contagis, s'han implementat protocols de detecció de diabetis gestacional en els que substitueixen el test de O'Sullivan i la corba de Glucosa(impliquen una estada prolongada als centres sanitaris) per HbA1c i Glucosa.
A Catlab la HbA1c es determina per HPLC. Mètode de separació que ens permet detectar les diferents fraccions d'Hemoglobina presents a la mostra. Si es troben pics sospitosos es continua l'estudi per un altre analitzador HPLC i per electroforesi.

Butlletí Nº109 - Setembre 2020

GENÈTICA - Array CGH en patologies del neurodesenvolupament
La prevalença en la població general de patologies del neurodesenvolupament s'estima en un 1-3 %. Les proves genètiques permeten un pronòstic més precís. Avui en dia, s'ha substituit l'anàlisis cromosòmic convencional per les tècniques d'array d'hibridació genòmica comparada (aCGH). A Catlab, des de 2014 es realitzen estudis amb la tècnica aCGH, assolint un bon rendiment diagnòstic. Els bons resultats son producte de l'estreta relació amb els clínics, el treball conjunt en l'orientació diagnòstica, i l'abordatge a seguir en cada cas, amb el valor afegit de l'orientació cap a l'assessorament de les famílies.

Butlletí Nº108 - Agost 2020

BIOQUÍMICA - Possible interferència per Biotina en algunes proves de Laboratori
La Biotina, és una vitamina hidrosoluble que participa en la proliferació cel·lular, el desenvolupament embrionari, i en funcions immunològiques i metabòliques. Es troba habitualment en molts aliments, però també en alguns suplements vitamínics. El 2017, la FDA va advertir sobre la seva possible interferència en algunes proves de laboratori, per l'elevada presència de biotina. Catlab, seguint les recomanacions internacionals, ha anat substituint alguns reactius, per tal d'evitar la possible interferència amb biotina.

Butlletí Nº107 -Juliol 2020

GENÈTICA - Estudi farmacogenètic de les variants del Gen DPYD en malalts oncològics
Les fluoropirimidines són compostos anticancerígens que actuen com antimetabòlits en les quimioteràpies de diversos tumors. S'ha de controlar bé la seva administració, ja que un excés de metabòlits pot desencadenar toxicitat. L'eliminació d'aquests metabòlits està controlada principalment per l'activitat de l'enzim DPD. El gen DPYD codifica l'enzim DPD. És un gen altament polimòrfic, i la detecció de les variants, permet fer una predicció de l'activitat enzimàtica abans de començar el tractament i així prevenir els efectes adversos per la deficiència de DPD. Així, en funció de les variants trobades es realitza un càlcul de la capacitat del pacient per a metabolitzar les fluoropirimidines. Amb això podem categoritzar els pacients en funció de la capacitat de metabolització, i es pot corregir i personalitzar la dosi del fàrmac estàndard.

Butlletí Nº106 -Juny 2020

IMMUNOLOGIA - Resposta immunitària i COVID-19
Les presentacions clíniques de la COVID-19 van des de les formes asimptomàtiques fins a una síndrome amb alliberament de citocines, insuficiència respiratòria i mort. Les persones amb més de 60 anys i aquelles amb comorbiditats,són més susceptibles a desenvolupar una resposta immunitària deficitària, incapaç d'eliminar el virus, i responsable de la síndrome d'alliberament de citocines. No obstant, també semblen convergir altres factors de l'hoste, alguns encara desconeguts, i alguns probablement de tipus genètic que confereixen susceptibilitat a les complicacions.

Butlletí Nº105 - Maig 2020

MICROBIOLOGIA - Resposta de l'àrea de Microbiologia davant SARS-CoV-2(COVID19)
La tècnica de referència per fer el diagnòstic microbiològic de SARS-CoV-2, és la PCR a temps real, que permet detectar diversos gens del virus amb una sensibilitat superior al 98%. A Catlab es van fer diferents canvis organitzatius per poder afrontar la situació, i oferir un servei de diagnòstic de SARS-CoV-2 24 hores al dia i 7 dies a la setmana.