Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº95 - Novembre 2018

GENÈTICA - Marcadors moleculars en glioma
El glioma és el tumor primari més comú entre els tumors malignes intracranials. Hi ha un nombre creixent de biomarcadors en glioma en l'àmbit de la investigació, però actualment en rutina se n'utilitzen tres : Codeleció 1p/19q; Mutació de IDH 1/2; i Metilació de MGMT.

Butlletí Nº94 - Octubre 2018

QUALITAT - Enquestes als metges d'Urgències
Dins el Pla de Mesura de satisfacció dels clients 2016-2018, a Catlab s'han realitzat enquestes als metges d'Urgències de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 9 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals del laboratori, i les conclusions i accions de millora que s'han posat en marxa des del Laboratori.

Butlletí Nº93 - Setembre 2018

MICROBIOLOGIA - Tuberculosi
La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis. En aquest butlletí, veureu com s'adquireix, com es diagnostica i com es tracta. La frequència actual de la malaltia, i les proves que disposem al Laboratori per a diagnosticar-la.

Butlletí Nº92 - Juny 2018

GESTIÓ - Desè aniversari Catlab
Per commemorar el 10é aniversari de Catlab, el passat 7 de juny es va celebrar amb èxit, una jornada científica amb el títol “Genètica: del laboratori a la pràctica clínica”. En aquest "Catlab Informa" repassem la trajectoria del nostre Laboratori en aquests 10 anys, la seva organització actual, i com s'ha anat consolidant com uns dels grans laboratoris del país.

Butlletí Nº91 - Maig 2018

URGÈNCIES - Marcadors de Preeclampsia
La Preeclampsia és un transtorn hipertensiu de l'embaràs, que causa una important morbi-mortalitat materno-fetal, que afecta al 2-8% dels embarassos. Als darrers anys, nombrosos estudis han intentat determinar marcadors de predicció de risc de preeclampsia, tenint com a repte, identificar a les dones amb major risc, així com estrategies per reduïr la seva prevalença. A Catlab hem començat a utilitzar com a marcador de preeclampsia el rati sFlt-1/PlGF.

Butlletí Nº90 - Abril 2018

BIOQUÍMICA - Vitamina D : Actualització
Recentment, s'han modificat els valors de referència que apareixen a l’informe del nostre laboratori de la Vitamina D. Actualment, existeixen diferents mètodes per a la seva mesura, i els valors de referència depenen molt de la població estudiada ja que varien amb el sexe, edat , època estacional, latitud geogràfica, alimentació, índex de massa corporal, grup ètnic... Amb aquesta gran variabilitat, hem decidit actualitzar els valors de referència seguint les recomanacions del Protocol d’indicacions per la mesura de vitamina D aprovat per l’ICS.

Butlletí Nº89 - Març 2018

MICROBIOLOGIA - Nous escovillons
El primer pas del diagnòstic microbiològic comença amb l’obtenció de la mostra clínica adient; ha de ser representativa del procés infecciós que es vol
diagnosticar. Tota la informació que pot generar el laboratori de microbiologia depèn gairebé completament de la mostra que s’envia. Per tant, és imprescindible que el procediment d’obtenció, la quantitat enviada, el tipus de medi de transport i la rapidesa en l’enviament siguin les adequades. Les conseqüències d’una mostra mal presa i/o mal enviada pot suposar fracassar en l’aïllament de l’agent etiològic de la infecció.

Butlletí Nº88 - Febrer 2018

GENÈTICA - Clonalitat TCR
El receptor de cèl·lula T (TCR), és un receptor de membrana, present als limfocits T (LT) madurs, i format per dues cadenes polipeptídiques transmembrana diferents. Els limfocits T αβ, constitueixen al voltant del 95% del total de limfocits T circulants en sang perifèrica, i són els més ben caracteritzats respecte la seva biologia i funcions. El seu TCR és un heterodímer format per una cadena α i una β. Els gens que codifiquen per a cadascuna de les cadenes del TCR, estan formats per un conjunt de segments diferents que, durant la maduració del LT, s'uneixen de forma aleatòria i irreversible, a través d'un procés dirigit de recombinació somàtica del DNA. L'estudi dels reordenamients gènics dels gens codificants del TCR, és un marcador de clonalitat i, per tant, de malignitat, ideal en el diagnòstic i seguiment dels SLP de llinatge T.

Butlletí Nº87 - Gener 2018

HEMATOLOGIA - Informes gràfics als estudis de Hemoglobinopaties
Des d'aquest mes de gener, es poden veure als estudis d'hemoglobinopaties
(hemoglobines A2 i F, electroforesis), a més del percentatge d'hemoglobina variant i el resultat numèric, un informe gràfic amb els cromatogrames per HPLC (cromatografia líquida d'alta eficiència), i la imatge escanejada de la placa d'electroforesis alcalina si s'ha realitzat aquesta tècnica. L'objectiu és proporcionar un resultat més detallat, i facilitar la seva interpretació.

Butlletí Nº86 - Desembre 2017

QUALITAT - Mesura de satisfacció del client als Hospitals
Durant els anys 2016-2017, a Catlab s'han realitzat enquestes als diferents grups d'assistència Hospitalària de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 8 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals dels Hospitals del laboratori.