Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº136 - Abril 2024

Panell respiratori FilmArray™: indicacions d'ús a pediatria.
La utilització de tests de diagnòstic ràpid són útils pel maneig de pacients amb patologia aguda que consulten a urgències, sempre que ens pugui canviar l’actitut terapèutica. El seu ús indiscriminat pot comportar una interpretació errònia dels resultats.
A l’àrea de microbiologia i pediatria hem redactat un document amb les indicacions d’ús del panell respiratori Filmarray™ a pediatria.

Butlletí Nº135 - Març 2024(II)

Optimització del temps i millora en qualitat al servei de genètica mitjançant l’automatització de proves amb l’analitzador ELITe InGenius
Els protocols de genètica es caracteritzen normalment per una elevada complexitat i múltiples processos manuals. Molts d’aquest protocols, com aquells basats en la reacció en cadena de la polimerasa a temps real (qPCR), són similars als utilitzats a la secció de Microbiologia molecular. Aprofitant que aquesta secció es va avançar en l’adquisició d’equips automatitzats degut a la pandèmia de SARS-CoV-2, des de la secció de genètica s’ha procedit a integrar una part de la nostra activitat en aquests equips, aconseguint una millora substancial en quant a disminució dels temps de resposta, una disminució del temps de dedicació tant tècnic com facultatiu, un menor risc d’errors pre i postanalítics i una millor traçabilitat de tot el procediment.

Butlletí Nº134 - Març 2024

Implantació ISO 14001 a Catlab. Reptes i oportunitats
El context climàtic en el què ens trobem fa cada cop més rellevant la conscienciació de totes les parts per a fer-hi front. Així a Catlab des de l’any 2017 es va començar a implantar un sistema de Gestió Medi Ambiental alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible que va culminar amb la certificació ISO14001 de Gestió Ambiental . Durant aquest període s’han dut a terme diverses accions com l’anàlisi de la petjada de carboni i un pla d’accions de millora tenint com a objectiu la millora contínua mitjançant l’aplicació de matrius de riscos i oportunitats i la seva revisió anual.

Butlletí Nº133 - Febrer 2024(II)

Consentiment informat per estudis genètics: array-CGH i seqüenciació d’exoma
Els estudis genètics disponibles a dia d’avui proporcionen gran quantitat d’informació, que pot ser complexa, difícil d’entendre i assimilar.
A l’àrea de genètica de Catlab hem redactat un document complet, aprovat pel Comitè d’Ètica Assistencial de l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa, que conté la informació necessària per a guiar tant al professional mèdic com al pacient. El document conté també el propi consentiment, que ha de ser signat, prèviament a l’obtenció de les mostres i la seva anàlisi, tant pel pacient com pel professional sanitari que l’atén.
Aquest document estarà disponible per tots els professionals a través d’HCIS, i quedarà registrat a la història clínica del pacient.

Butlletí Nº132 - Febrer 2024

Anticossos antifosfolipídics: detecció i rellevància clínica
Al laboratori, el que clàssicament defineix la Síndrome Antifosfolipídica (SAF) és la presència persistent dels anomenats anticossos antifosfolipídics. Aquests constitueixen una família heterogènia d'autoanticossos que estan dirigits davant de proteïnes que intervenen a la cascada de la coagulació i que tenen afinitat pels fosfolípids de les superfícies cel·lulars. Els anticossos amb més rellevància clínica són els inclosos en els requeriments de laboratori dels criteris de classificació del SAF. Aquests anticossos, anomenats anticossos antifosfolipídics clàssics, són els anticardiolipina i antiβ2-glicoproteïna I d'isotip IgG i IgM i l'anticoagulant lúpic. A més d'aquests anticossos inclosos en els criteris de classificació, també s'han descrit anticossos davant d'altres fosfolípids i cofactors, davant de dominis concrets dels cofactors o d'isotip IgA. Aquests nous anticossos, o anticossos antifosfolipídics no clàssics, tenen significacions clíniques encara per establir i el seu possible paper etiopatogènic és molt menys conegut. Tot seguit farem un repàs de la detecció d'aquests anticossos i de la seva rellevància clínica.

Butlletí Nº131 - Gener 2024

Rol de la Citometria de Flux en l’estudi del Limfoma Limfoplasmocític
La citometria de flux representa una eina fonamental pel diagnòstic diferencial del Limfoma Limfoplasmocític (LLP) juntament amb altres tècniques del laboratori donat que sovint és difícil arribar a un diagnòstic acurat. Per aquest motiu a Catlab hem afegit l'anticòs CD13 en el panell d'estudi de SLPc-B i hem fet una revisió interna retrospectiva de la seva utilitat pel diagnòstic d'aquesta entitat.

Butlletí Nº130 - Desembre 2023

Estudi de drogues d’abús en orina en el laboratori d’urgències.Protocol de sospita de submissió química
Als laboratoris d'urgències dels hospitals de Catlab analitzem drogues d'abús en orina mitjançant una prova ràpida de screening immunoassaig cromatogràfic de flux lateral.
S'ha de tenir en compte que aquesta prova proporciona un resultat analític preliminar qualitatiu i que aquesta prova té limitacions que són importants de conèixer. En aquest butlletí es fa un resum dels principals fàrmacs que poden interaccionar amb aquesta prova obtenint resultats falsos positius i falsos negatius així com els punts de tall i la finestra de detecció de cada substància.

Butlletí Nº129 - Octubre 2023

Cromatografia Liquida d'Alta Eficàcia-Espectrometria de Masses
Recentment, i en col·laboració amb el Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital
Universitari Mutua Terrassa, s'ha incorporat a Catlab un sistema analític de cromatografia d'alta eficàcia en tàndem amb un detector d'espectrometria de masses(HPLC-EM).
Aquesta combinació de tècniques analítiques permetrà disposar al nostre laboratori d'un dels mètodes considerats de referència dins del laboratori clínic i tenir així la capacitat de mesurar analits amb una gran sensibilitat i especificitat. Es començarà amb l'estudi d'immunosupressors i posteriorment s'aniran afegint noves tècniques.

Butlleti Nº128 Setembre 2023

Canvis en els informes de susceptibilitat antibiòtica en els informes de
Microbiologia. Nova interpretació de les categories de susceptibilitat S, I i
R.
A partir del juny del 2022 les categories que s’utilitzaven per generar els informes de sensibilitat de cultius de Microbiologia a Catlab han estat modificades per tal de recollir les noves recomanacions del Comitè Europeu de Proves de Susceptibilitat Antimicrobiana(EUCAST).
Així les definicions menys problemàtiques Sensible(S) i Resistent(R) es mantenen, però el terme Intermedi(I) desapareix i es comença a fer servir el terme Sensible: Sensible a Exposició Incrementada: S(EI). Aquest nou terme fa referencia a microorganismes on el tractament incrementarà l’èxit terapèutic al incrementar exposició antibiótica, dosificació o concentració al lloc de la infecció.A Catlab el departament de Microbiologia resta a disposició per aclarir qualsevol dubte.

Butlletí Nº127 - Abril 2023

Subpoblacions Monocítiques en el diagnòstic diferencial de la Leucèmia Mielomonocítica Crònica
La leucèmia mielomonocítica crònica(LMMC) és una hemopatia clonal caracteritzada per monocitosi persistent en sang perifèrica juntament amb mutacions somàtiques. Als últims anys han aparegut diferents estudis que apunten que variacions determinades al percentatge de les subpoblacions monocitoides poden esdevenir un marcador específic i ràpid per diferenciar la LMMC d’altres neoplàsies o de monocitosis reactives.
A Catlab s’ha internalitzat l’estudi de subpoblacions monocitoides, realitzat al departament de Citometria, per tal de contribuir al diagnòstic diferencial d’aquesta neoplàsia hematològica.