Microbiologia

Butlletí Nº93 - Setembre 2018

MICROBIOLOGIA - Tuberculosi
La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis. En aquest butlletí, veureu com s'adquireix, com es diagnostica i com es tracta. La frequència actual de la malaltia, i les proves que disposem al Laboratori per a diagnosticar-la.

Butlletí Nº89 - Març 2018

MICROBIOLOGIA - Nous escovillons
El primer pas del diagnòstic microbiològic comença amb l’obtenció de la mostra clínica adient; ha de ser representativa del procés infecciós que es vol
diagnosticar. Tota la informació que pot generar el laboratori de microbiologia depèn gairebé completament de la mostra que s’envia. Per tant, és imprescindible que el procediment d’obtenció, la quantitat enviada, el tipus de medi de transport i la rapidesa en l’enviament siguin les adequades. Les conseqüències d’una mostra mal presa i/o mal enviada pot suposar fracassar en l’aïllament de l’agent etiològic de la infecció.

Butlletí Nº85 - Novembre 2017

MICROBIOLOGIA - Diagnòstic de meningoencefalitis
La meningitis bacteriana causa 120.000 morts al món cada any. L’àrea de Microbiologia de Catlab ha incorporat recentment una nova PCR per detectar en poc temps els 14 microorganismes que causen més freqüentment meningitis, encefalitis i meningoencefalitis. Es realitza en una sola mostra de LCR i després d’una mínima manipulació. Permet detectar el microorganisme en 2 hores aproximadament. Així, es poden reduir els tractaments inadequats, els sobretractaments i millorar el maneig del pacient.

Butlletí Nº78 - Febrer 2017

MICROBIOLOGIA - Incorporació de l'espectrometria de masses a la Microbiologia clínica
L’àrea de Microbiologia de Catlab ha incorporat recentment una avançada tecnologia (MALDI-TOF) per identificar en pocs minuts bacteris i fongs, al contrari dels mètodes convencionals, sovint molt lents. Proporciona avantatges en la gestió del pacient amb sèpsia, ja que la rapidesa d’informació millora la qualitat de l’atenció sanitària: disminueix la duració del tractament empíric, s’ajusta l’administració d’antibiòtics adequats i es redueix els temps d’hospitalització.

Butlletí Nº71 - Juny 2016

MICROBIOLOGIA - Infecció del tracte urinari. Nou circuit a Catlab
Les infeccions del tracte urinari constitueixen una de les patologies infeccioses més freqüents. El diagnòstic de la ITU es fonamenta en tres factors: la simptomatologia del pacient, l’examen dels elements formes de l’orina i l’urocultiu. Per tal d’optimitzar qualitativament el diagnòstic microbiològic de la ITU, es va realitzar un estudi retrospectiu de tots els urocultius obtinguts per micció espontània, per establir punts de tall que permetessin descartar la sembra dels urocultius negatius i les bacteriúries no significatives amb una sensibilitat ≥ 95%. A partir dels resultats obtinguts, es proposa realitzar un cribratge de l’urocultiu, que consistiria en descartar el cultiu de totes les orines obtingudes per micció espontània, a les que no es detectin esterases leucocitàries ni tampoc nitrits.

Butlletí Nº63 - Octubre 2015

MICROBIOLOGIA- Diagnòstic d’Infeccions de Transmissió Sexual
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) constitueixen un problema de salut pública que afecten a un nombre important de la població. És fonamental fer un diagnòstic fiable i precoç per evitar el contagi, la propagació i les possibles complicacions.

Butlletí Nº62 - Setembre 2015

MICROBIOLOGIA - Recollida de mostres per a l'estudi de les infeccions de pell i parts toves
Aquest grup d'infeccions és ampli i complex. Abasta des de les infeccions de pell, annexos cutanis, teixit cel·lular subcutani, fàscies i múscul esquelètic. Són infeccions molt freqüents, de gravetat diversa i que poden evolucionar de manera aguda o crònica.
La recollida de mostres de bona qualitat per a estudi microbiològic, és un punt crític en aquest procediment, del qual dependrà el diagnòstic microbiològic.

Butlletí Nº41 - Juliol 2013

SEROLOGIA - Canvi de mètode a l'àrea de Serologia
Per tal d’optimitzar el temps de resposta i millorar tant la sensibilitat com l’especificitat, incorporem la tecnologia de Quimioluminiscència(QL) enlloc de l’ELISA en algunes determinacions de serologia.

Butlletí Nº38 - Abril 2013

MICROBIOLOGIA - Recollida de mostres per a l'estudi de les micosis superficials
Pel diagnòstic de micosis superficials s’analitzen les mostres de pell, pèl i ungles. En qualsevol dels tres casos, l’àrea d’on es recollirà la mostra s’ha de netejar prèviament amb alcohol al 70 %, per tal d’eliminar flora bacteriana, exsudats i excipients de medicació que puguin interferir amb la recerca de fongs.

Butlletí Nº31 - Setembre 2012

MICROBIOLOGIA - Normes de recollida d'Orina pel Cultiu
El diagnòstic microbiològic de la infecció urinària (IU) és un dels estudis que es realitzen amb més freqüència en els laboratoris de Microbiologia.

Butlletí Nº22 - Novembre 2011

MICROBIOLOGIA - Diagnòstic de Clostridium difficile toxigènic
Clostridium difficile toxigènic és el principal agent etiològic de la diarrea nosocomial. La seva incidència ha augmentat significativament en els últims anys i s’han descrit soques més virulentes com el ribotip 027 causant de brots nosocomial a EUA i Europa. Per tant, el diagnòstic de la infecció ha de ser ràpid i fiable.

Butlletí Nº13 - Gener 2011

MICROBIOLOGIA - Determinació de virus productors de gastroenteritis durant l’any 2010
El tipus de mostra estudiada és la femta i el total de mostres estudiades de 2.195. D'aquestes apareixen 10 % positives per Rotavirus.

Butlletí Nº6 - Juny 2010

MICROBIOLOGIA - Paràsits en femta
Des de Catlab s’ha fet un estudi de la determinació de paràsit en femta de l’any 2009.S’han realitzat un total de 23126 determinacions de paràsits en femta, dels que 1850 (8%) han estat positius.