Citometria

Butlletí Nº131 - Gener 2024

Rol de la Citometria de Flux en l’estudi del Limfoma Limfoplasmocític
La citometria de flux representa una eina fonamental pel diagnòstic diferencial del Limfoma Limfoplasmocític (LLP) juntament amb altres tècniques del laboratori donat que sovint és difícil arribar a un diagnòstic acurat. Per aquest motiu a Catlab hem afegit l'anticòs CD13 en el panell d'estudi de SLPc-B i hem fet una revisió interna retrospectiva de la seva utilitat pel diagnòstic d'aquesta entitat.

Butlletí Nº127 - Abril 2023

Subpoblacions Monocítiques en el diagnòstic diferencial de la Leucèmia Mielomonocítica Crònica
La leucèmia mielomonocítica crònica(LMMC) és una hemopatia clonal caracteritzada per monocitosi persistent en sang perifèrica juntament amb mutacions somàtiques. Als últims anys han aparegut diferents estudis que apunten que variacions determinades al percentatge de les subpoblacions monocitoides poden esdevenir un marcador específic i ràpid per diferenciar la LMMC d’altres neoplàsies o de monocitosis reactives.
A Catlab s’ha internalitzat l’estudi de subpoblacions monocitoides, realitzat al departament de Citometria, per tal de contribuir al diagnòstic diferencial d’aquesta neoplàsia hematològica.

Butlletí Nº 117 - Gener 2022

Seguiment per Citometria de Flux del tractament amb anticossos antiCD20 de malalties autoimmunes
El tractament de patologies autoimmunes ha avançat als últims anys amb l’ús de fàrmacs anti-CD20. L’eficàcia dels tractaments anti-CD20 radica en assolir una profunda depleció dels limfòcits B de memòria i plasmoblasts.
Des de Catlab s’ha començat a utilitzar una nova tècnica (Bulk Lysis) que permet aconseguir uns nivells elevats de sensibilitat en la quantificació de limfòcits B de manera precisa. També farà possible assignar protocols de monitorització en funció de la patologia autoimmune tot permetent una medicina més personalitzada i que vetlli per la seguretat del pacient.

Butlletí Nº 112 - Desembre 2020

CITOMETRIA DE FLUX-Diagnòstic i seguiment de la Hemoglobinúria Paroxística Nocturna per Citometria de Flux
Hemoglobinúria Paroxística Nocturna(HPN) és el nom que rep com la malaltia causada per una mutació genètica adquirida al Gen PIG-A que causa la reducció o absència de proteïnes de membrana de totes les cèl·lules hematopoiètiques afectades.
Aquesta mutació afecta entre d’altres a proteïnes que tenen com a funció interactuar amb reguladors del complement (CD55 i CD59). Aquesta pèrdua de regulació del sistema del complement és especialment sensible a la sèrie vermella i és la causant de la fisiopatologia més severa de la malaltia al causar els episodis d’hemòlisi intravascular i extravascular.

La citometria de Flux es el mètode d’elecció. Mitjançant el marcatge de proteïnes de membrana de les diferents sèries hematopoètiques detecten clons cel·lulars afectats permetent d'aquesta manera no només el seu diagnòstic si no també el seu seguiment i monitorització.

Butlletí Nº97 - Gener 2019

CITOMETRIA - Evolució en el diagnòstic per immunofenotip de les SLPC
Les síndromes limfoproliferatives cròniques de cèl·lula B (SLPC-B) abarquen un grup heterogeni de tumors hematològics que afecten als limfocits B madurs. Darrerament, s'han començat a utilitzar en rutina als laboratoris clínics, tècniques immunofenotípiques que permeten marcar anticossos amb diferents fluorocroms i proporcionen un recompte específic, sensible i reproduible per les diferents subpoblacions cel·lulars.

Butlletí Nº56 -Febrer 2015

CITOMETRIA - Marcadors pronòstic i Malaltia Mínima Residual
Les gammapaties monoclonals (GM) constitueixen un grup de trastorns o entitats caracteritzats per la proliferació clonal de cèl·lules plasmàtiques(CP). L’estudi immunofenotípic de les CP per citometria de flux multiparamètrica contribueix decisivament en el diagnòstic diferencial, el pronòstic i la monitorització de les GM.

Butlletí Nº48 - Març 2014

CITOMETRIA - Malaltia celíaca i citometria de flux
La malaltia afecta al 1% de la població, però se sap que és una patologia molt subdiagnosticada per ser amb freqüència asimptomàtica o que els símptomes es presenten de forma discontínua i amb un espectre clínic molt variable. L’estudi per citometria es basa en la identificació immunofenotípica i la quantificació dels limfòcits intraepitelials (LIEs) de la mucosa duodenal.

Butlletí Nº35 - Gener 2013

CITOMETRIA - La Citometria digital a la Clínica
La citometria digital ens permet realitzar un estudi ràpid de les interaccions entre diferents poblacions cel•lulars en suspensió en una quantitat mínima de mostra.

Butlletí Nº19 - Juliol 2011

CITOMETRIA - Determinació de ZAP-70
La Leucèmia Linfàtica crònica (LLC) és la leucèmia més freqüent a la població adulta occidental. La mitjana de supervivència global és de 10 anys tot i que, els joves tenen un risc superior de morir a causa de la malaltia. És per aquest motiu, molt important, la valoració de factors pronòstics i de tractaments que permetin remissions de bona qualitat i de llarga durada.