Immunologia

Butlletí Nº132 - Febrer 2024

Anticossos antifosfolipídics: detecció i rellevància clínica
Al laboratori, el que clàssicament defineix la Síndrome Antifosfolipídica (SAF) és la presència persistent dels anomenats anticossos antifosfolipídics. Aquests constitueixen una família heterogènia d'autoanticossos que estan dirigits davant de proteïnes que intervenen a la cascada de la coagulació i que tenen afinitat pels fosfolípids de les superfícies cel·lulars. Els anticossos amb més rellevància clínica són els inclosos en els requeriments de laboratori dels criteris de classificació del SAF. Aquests anticossos, anomenats anticossos antifosfolipídics clàssics, són els anticardiolipina i antiβ2-glicoproteïna I d'isotip IgG i IgM i l'anticoagulant lúpic. A més d'aquests anticossos inclosos en els criteris de classificació, també s'han descrit anticossos davant d'altres fosfolípids i cofactors, davant de dominis concrets dels cofactors o d'isotip IgA. Aquests nous anticossos, o anticossos antifosfolipídics no clàssics, tenen significacions clíniques encara per establir i el seu possible paper etiopatogènic és molt menys conegut. Tot seguit farem un repàs de la detecció d'aquests anticossos i de la seva rellevància clínica.

Butlletí Nº124- Gener 2023

Mètode per evitar la interferència de Daratumumab en la interpretació del proteïnograma.
El Mieloma Múltiple (MM) és la segona neoplàsia sanguínia més comú i representa l'1% de tots els tipus de càncer. Entre els nous fàrmacs utilitzats en el tractament d'aquesta patologia es troben els anticossos monoclonals. Des de l'aparició de les teràpies amb aquests fàrmacs biològics, com el Daratumumab com a primera línia d'actuació, al laboratori ens hem trobat amb interferències causades per l'ús d'aquests anticossos monoclonals que dificulten la interpretació de les proves de laboratori.
A continuació expliquem com solucionem aquesta interferència a Catlab per tal d'assolir a una correcta interpretació i avaluació dels resultats.

Butlletí Nº 116 - Desembre 2021

Detecció de pèptids immunogènics del gluten
L’evitació estricta del gluten a la dieta (DSG) és l’única manera de controlar la malaltia celíaca ja que els marcadors serològics d’aquesta malaltia demostren poca efectivitat als canvis puntuals a la dieta i no sempre mostren relació amb l’estat de les vellositats intestinals. L’avaluació de l’excreció de pèptids immunogènics del gluten (GIP) constitueixen una evidència específica del consum de gluten permetent tant el control com el diagnòstic de casos complexes.
Desde Catlab es realitza la determinació de GIP per mètode immunocromatogràfic en mostra de femta. Aquesta prova mostra un límit de detecció de 0,15 μg GIP/g de mostra i té la capacitat de detectar específicament la fracció tòxica de de les prolamines amb una especificitat propera al 100%.

Butlletí Nº106 -Juny 2020

IMMUNOLOGIA - Resposta immunitària i COVID-19
Les presentacions clíniques de la COVID-19 van des de les formes asimptomàtiques fins a una síndrome amb alliberament de citocines, insuficiència respiratòria i mort. Les persones amb més de 60 anys i aquelles amb comorbiditats,són més susceptibles a desenvolupar una resposta immunitària deficitària, incapaç d'eliminar el virus, i responsable de la síndrome d'alliberament de citocines. No obstant, també semblen convergir altres factors de l'hoste, alguns encara desconeguts, i alguns probablement de tipus genètic que confereixen susceptibilitat a les complicacions.

Butlletí Nº104 - Abril 2020

IMMUNOLOGIA - Utilitat diagnòstica de l'Index Kappa en Esclerosi Múltiple
Avui en dia encara no existeixen biomarcadors òptims que permetin identificar tots els afectats per l'Esclerosi Múltiple (EM). Nombrosos estudis demostren que l'anàlisis quantitatiu de les cadenes lliures kappa poden ser de gran ajuda en la predicció de la Síndrome Neurològica Aillada, que sol ser el primer brot clínic que deriva en el diagnòstic de EM. Al nostre laboratori, ademés de les cadenes lleugeres kappa en LCR i sèrum, disposem també de la determinació de l'Index Kappa.

Butlletí Nº83 - Setembre 2017

IMMUNOLOGIA - Detecció IgE específica per Microarray.
Des del mes de juliol, disposem a Catlab d'un Microarray per detectar IgE específica. Es un immunoassaig miniaturitzat en fase sòlida basat en la tecnologia moderna de biochip, on els components al·lèrgics s'inmovilitzen en un microarray. Aquesta moderna tecnologia permet la medició simultània d'anticossos IgE en front a un panell fix de 112 components de més de 50 fonts al·lèrgiques (aliments, pól·lens, làtex, epitelis…), utilitzant només 30 μl de sèrum o plasma.

Butlletí Nº68 - Març 2016

IMMUNOLOGIA - Revisió del Cribratge Prenatal a Catlab
Des de setembre de 2015, el Cribratge prenatal de primer trimestre per Síndrome de Down i Síndrome d'Edwards, es realitza amb un nou mètode i un nou programa de càlcul. Es va fer una valoració comparativa entre el programa anterior Lifecycle de Perkin Elmer i el nou; Ssdwlab6 de Roche, i es van establir uns requisits mínims d'imprecisió i exactitud pels marcadors bioquímics amb el nou mètode d'electroquimioluminiscència, que va donar uns resultats òptims.

Butlletí Nº65 - Desembre 2015

IMMUNOLOGIA - Calprotectina fecal com a marcador de Malaltia Inflamatòria Intestinal
La sospita clínica de malaltia orgànica intestinal motiva la pràctica d'una colonoscopia diagnòstica que genera un alt percentatge de falsos positius, ja que els marcadors són poc específics. A Catlab, a partir de gener, realitzarem la Calprotectina fecal (CPF), que és una proteïna que trobem al citoplasma de neutròfils i a la membrana de monocits i macròfags activats. La CPF és un marcador fiable per discriminar pacients susceptibles de patir Malaltia Inflamatòria Intestinal, així com per detectar activitat inflamatòria endoscòpica. També és útil per monitoritzar la resposta al tractament i predir el risc de recidiva.

Butlletí Nº59 - Maig 2015

IMMUNOLOGIA - Anticossos anti-Nuclears (ANA). Un pas cap a l'estandarització
Els anticossos anti-nuclears (ANA)estan presents al sèrum de pacients amb malalties autoimmunes. A Catlab es realitza l'ANA amb la tècnica de la immunofluorescència indirecta (IFI). El principal desavantatge de la IFI, és que es tracta d’una metodologia de difícil estandardització i amb un alt grau de subjectivitat. A Catlab s'ha incorporat el GSIGHT®, un analitzador que permet la lectura automatitzada dels ANA, i augmenta la sensibilitat i l'objectivitat de la tècnica.

Butlletí Nº50 - Maig 2014

IMMUNOLOGIA - Identificació i utilitat d'anticossos onconeuronals
S'anomena Síndrome Neurològic Paraneoplàsic (SNPN) un grup heterogeni de transtorns neurològics que presenten alguns dels malalts amb càncer. La resposta autoimmune que desencadenen els antigens tumorals afectarà al sistema nerviós. Així, les SNPN es consideren predecessores a les manifestacions del càncer, i per tant poden ajudar a predir un càncer ocult.

Butlletí Nº40 - Juny 2013

IMMUNOLOGIA - Novetats en el Cribratge Bioquímic Prenatal
Per tal de facilitar el més aviat possible la informació al ginecòleg o la llevadora, Catlab juntament amb el proveïdor del programa de càlcul ha desenvolupat una aplicació que permet que es puguin introduir les dades de la ecografia directament al programa i així, obtenir el IR i informar a la gestant mentre encara es troba a la consulta.

Butlletí Nº34 - Desembre 2012

IMMUNOLOGIA - Canvi de mètode en els ANA per Immunofluorescència
Nou procediment per la determinació dels ANA per Immunofluorescència. Substitució del substrat de cèl·lules HEp-2 per la nova línia de cèl·lulestransfectades HEp-2000.

Butlletí Nº25 - Febrer 2012

IMMUNOLOGIA - Proves incorporades a Catlab pel diagnòstic de la DM tipus1
La Diabetis Mellitus (DM) tipus 1 és una malaltia autoimmune crònica. En una resposta immune secundària, es generen anticossos ICA, anti-GAD, anti-IA2 i anti IAA.

Butlletí Nº7 - Juliol 2010

IMMUNOLOGIA - Sol·licitud de Proteïnogrames i la seva utilitat diagnòstica
en l’actualitat, l’aplicació principal, i gairebé l’única, de l’electroforesi proteica és l’estudi de les gammapaties monoclonals sent imprescindible per a la detecció d’augments oligo o monoclonals d’algunes immunoglobulines.