Qualitat i Gestió

Butlletí Nº 120 - Maig 2022

Canvi de Sistema Informàtic a Catlab
El sistema informàtic de laboratori(SIL) ha esdevingut una peça fonamental a totes les etapes d'un Procés Analític,cada vegada més automatitzat.
Així des de l'entrada informàtica de la petició, aplicació d'algoritmes, generació de proves en funció de diferents variables fins a l'enviament de la petició als diferents destins, el SIL es troba present.
Degut a aquest augment dels requeriments a Catlab s'ha migrat recentment a Modulab, un SIL més potent, robust i en constant desenvolupament que dota Catlab de les eines necessàries per fer front a la demanda actual.

Butlletí Nº 115 - Setembre 2021

AMFE (Anàlisis Modal de Fallades i Efectes)
La norma d’acreditació de laboratoris UNE-EN ISO 15189:2013 estableix com a requisit als laboratoris acreditats l’obligació d’avaluar els sistemes de treball i detectar els possibles errors que puguin afectar la seguretat del pacient. A Catlab es va emprar la metodologia AMFE (Anàlisis Modal de Fallades i Efectes).Es tracta d’una metodologia senzilla que permet involucrar a tot el personal implicat en el procés analític facilitant no només la detecció d’errors potencials si no també les causes i les accions preventives a desenvolupar.
A Catlab s’han detectat més de 100 errors potencials i s’han pogut implantar més de 78 accions correctives que han permès assegurar la seguretat del pacient i la satisfacció del client.

Butlletí Nº103 - Març 2020

QUALITAT - Acreditació per abast flexible
La Norma UNE-EN ISO 15189:2013 és una norma internacional que especifica els requisits relatius a la competència i la qualitat dels laboratoris clínics. L'abast de cada acreditació proporciona informació sobre les activitats en les que el laboratori ha demostrat competència. Un abast flexible permet incorporar noves magnituds o fer modificacions en qualsevol moment, per mètodes i analitzadors que ja hagin estat acreditats. Catlab, un dels Laboratoris amb més percentatge d'activitat acreditada, té l'abast flexible per la majoria de les seves magnituds.

Butlletí Nº94 - Octubre 2018

QUALITAT - Enquestes als metges d'Urgències
Dins el Pla de Mesura de satisfacció dels clients 2016-2018, a Catlab s'han realitzat enquestes als metges d'Urgències de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 9 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals del laboratori, i les conclusions i accions de millora que s'han posat en marxa des del Laboratori.

Butlletí Nº92 - Juny 2018

GESTIÓ - Desè aniversari Catlab
Per commemorar el 10é aniversari de Catlab, el passat 7 de juny es va celebrar amb èxit, una jornada científica amb el títol “Genètica: del laboratori a la pràctica clínica”. En aquest "Catlab Informa" repassem la trajectoria del nostre Laboratori en aquests 10 anys, la seva organització actual, i com s'ha anat consolidant com uns dels grans laboratoris del país.

Butlletí Nº86 - Desembre 2017

QUALITAT - Mesura de satisfacció del client als Hospitals
Durant els anys 2016-2017, a Catlab s'han realitzat enquestes als diferents grups d'assistència Hospitalària de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 8 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals dels Hospitals del laboratori.

Butlletí Nº80 - Abril 2017

SISTEMES D'INFORMACIÓ - Programes de suport del Laboratori.
Catlab disposa de diversos aplicatius informàtics de suport al laboratori. L'objectiu és automatitzar processos que es realitzaven manualment o amb paper, per gestionar-los amb més rapidesa i seguretat, i facilitar l’acreditació del laboratori. Alguns d'aquests aplicatius son el PIC (Programa d’Incidències de Catlab), que gestiona tot el relatiu a les incidències preanalítiques de Catlab, el GIN (Gestió Integral de Neveres), que s’encarrega d' enregistrar i controlar el temps de transport de les neveres de les mostres, o el GestLab, que gestiona diversos aspectes en la gestió de les dades i necessitats dels treballadors.

Butlletí Nº72 - Juliol 2016

QUALITAT - Mesura de satisfacció de clients
Durant els anys 2012-2015, a Catlab s'ha realitzat un pla de mesura de la satisfacció del client; s'han realitzat enquestes als diferents grups d'assistència Primària de CST, HUMT i ICS. S'exposen els resultats de les 8 preguntes consensuades sobre la percepció i la valoració que tenen els facultatius assistencials del laboratori.

Butlletí Nº70 - Maig 2016

QUALITAT - Acreditació dels laboratoris clínics segons la norma ISO 15189
La norma UNE-EN ISO 15189:2013 és una norma internacional que especifica els requisits relatius a la competència i la qualitat dels laboratoris clínics. Reconeix específicament la competència tècnica del laboratori en l’anàlisi de magnituds concretes. L’aplicació dels estrictes requisits de qualitat que exigeix l’acreditació per ISO 15189 afecta a tots els processos del laboratori (preanalítics, analítics i postanalítics) i ha suposat un important esforç, tant per part de la entitat com dels nostres professionals.

Butlletí Nº54 - Novembre 2014

EXTRAANALÍTICA - Aplicació del programa preanalític PAQC a Catlab
El programa PAQC de BD Diagnostics (Becton Dickinson), és una aplicació per fer una valoració dels processos d’extraccions i de la part preanalítica dins el laboratori. Amb els resultats obtinguts, es pot fer un “benchmarking” entre diferents centres.

Butlletí Nº45 - Desembre 2013

QUALITAT - Mesura de satisfacció de clients
Durant els anys 2010-2012, a Catlab s'ha realitzat un pla de mesura de la satisfacció del client; es va fer una enquesta de 10 preguntes relacionades amb el laboratori, dirigida a Facultatius Clínics.

Butlletí Nº42 - Setembre 2013

QUALITAT - Estat actual de l'Acreditació segons la Norma UNE-ISO 15189 a Catlab
Des de 2012 Catlab està acreditat per la Bioquímica automatitzada, i la presa i gestió de les mostres. Aquest 2013 es pretén acreditar més del 88% de l'activitat de Catlab.

Butlletí Nº39 - Maig 2013

EXTRAANALÍTICA - Informatització dels processos de l'àrea Preanalítica
L’ informatització de processos de l’àrea pre-analítica com el control de la temperatura en el transport de mostres o l'hora d'arribada de les mostres, ens ha permès disposar de Indicadors de qualitat (ISO UNE-EN 15189), per tal d’aconseguir una millora continua , en una de les àrees del laboratori amb menys estandarització.

Butlletí Nº28 - Maig 2012

QUALITAT - Acreditació de CATLAB segons la Norma UNE-EN ISO 15189:2007
ENAC ha concedit l’acreditació a CATLAB de les magnituds de bioquímica automatitzada i de la presa de mostres (sang) i la manipulació i gestió de mostres (sang i orina).

Butlletí Nº26 - Març 2012

QUALITAT - Publicació de la Web de Catlab
A partir de l’Abril estarà accessible a Internet la pàgina Web de Catlab, a on hi trobareu el nostre catàleg de proves, informació sobre la nostra empresa i les diferents àrees del Laboratori, els processos de qualitat implementats i els serveis que oferim.

Butlletí Nº24 - Gener 2012

QUALITAT - Valoració dels Objectius Catlab 2011
Segons la norma UNE ISO 9001:2008, les entitats certificades, cada any s’han de proposar i assolir uns objectius de qualitat. En aquest document us fem un resum, dels objectius que es van fixar a Catlab l’any 2011 i la seva evolució.

Butlletí Nº18 - Juny 2011

QUALITAT - Activitats científiques dels professionals de Catlab 2011
Recull de Publicacions, Pósters, Ponències dels professionals de Catlab fetes i previstes per l'any 2011.

Butlletí Nº17 - Maig 2011

GESTIÓ - Mesures per racionalitzar la demanda analítica
Des de la Direcció de Catlab, i en l’actual context de crisi econòmica, s’ha demanat als responsables de les diferents àrees analítiques, que portin a terme accions de millora per racionalitzar la demanda.

Butlletí Nº16 - Abril 2011

QUALITAT - De la Certificació a l'Acreditació
Des de la creació de Catlab, es va apostar per entrar en un procés d’implantació d’un sistema de gestió de la qualitat basat en normes internacionals, així es va certificar el Laboratori per la Norma UNE-EN ISO 9001:2008. L'Acreditació però, és una norma que s’ajusta millor a les particularitats del sector i que reconeix la seva competència tècnica.

Butlletí Nº5 - Maig 2010

QUALITAT- Algoritmes de treball a Catlab
Des de Catlab s’està treballant en buscar mecanismes i criteris, consensuats amb els nostres clients, per ajudar als facultatius en el seu diagnòstic i seguiment dels pacients, tot racionalitzant la demanda analítica.

Butlletí Nª4 - Abril 2010

QUALITAT - Catàleg de Catlab
A l’octubre del 2009 Catlab va fer difusió del seu propi catàleg de proves en format PDF.Les actualitzacions del catàleg es faran trimestralment via informàtica, per això s’aconsella no fer copies en format paper.