Urgències

Butlletí Nº91 - Maig 2018

URGÈNCIES - Marcadors de Preeclampsia
La Preeclampsia és un transtorn hipertensiu de l'embaràs, que causa una important morbi-mortalitat materno-fetal, que afecta al 2-8% dels embarassos. Als darrers anys, nombrosos estudis han intentat determinar marcadors de predicció de risc de preeclampsia, tenint com a repte, identificar a les dones amb major risc, així com estrategies per reduïr la seva prevalença. A Catlab hem començat a utilitzar com a marcador de preeclampsia el rati sFlt-1/PlGF.

Butlletí Nº84 - Octubre 2017

URGÈNCIES - Gasometries.
La mesura de les magnituds relacionades amb el pH i les pressions parcials de gasos en sang (pO₂,pCO₂), són una eina fonamental en la valoració del pacient crític als Laboratoris d'Urgències. Els resultats informats tenen un gran impacte sobre l’atenció al pacient, ja que poden provocar accions terapèutiques immediates. Per tant, la fiabilitat de l’informe d’una gasometria és clau, i cal controlar totes les possibles fonts d'error, des de que el personal mèdic sol·licita la prova, el personal d’infermeria realitza la presa de mostra i el personal del laboratori la processa.

Butlletí Nº73 - Setembre 2016

URGÈNCIES - Càlcul de l'índex d'Hemòlisi. Aplicacions a Catlab
Un dels objectius del laboratori clínic és informar valors de magnituds biològiques amb la màxima veracitat. Per aquest motiu, s’ha de garantir que les mostres biològiques estiguin lliures d’interferències, com per exemple la hemòlisi. A Catlab, els Índexs d’Hemòlisi informats per el fabricant s’han incorporat als sistemes informàtics del laboratori, perquè abans de que un resultat analític es validi, es comprovi si el grau d’hemòlisi de la mostra supera el llindar a partir del qual el resultat pot estar afectat.

Butlletí Nº58 - Abril 2015

URGÈNCIES - Gestió de valors crítics als Laboratoris d'Urgències
La norma UNE-EN ISO 15189:2007 indica de forma explícita, que el laboratori ha de tenir procediments per avisar immediatament a un metge o a un responsable de l’assistència mèdica del pacient, quan els resultats de les anàlisis corresponents es trobin dins dels intervals crítics o d’alarma establerts.

Butlletí Nº53 - Octubre 2014

URGÈNCIES - Pèptids Natriurètics
De tots els Pèptids Natriurètics descoberts fa més de 25 anys, n'hi ha 2 que s'han començat a incloure als petitoris dels Laboratoris d'Urgències; són el BNP i el NT-proBNP, que s'han significat útils per poder descartar una IC en pacients amb dispnea aguda i diagnòstic no concloent.

Butlletí Nº43 - Octubre 2013

URGÈNCIES - Monitorització de la concentració de fàrmacs en sèrum
La monitorització de la terapèutica farmacològica és un capítol important de la bioquímica clínica, ja que només mitjançant un correcte seguiment, pot mantenir-se i ajustar-se l'administració d'un determinat tipus de fàrmacs amb la màxima eficiència.

Butlletí Nº33 - Novembre 2012

URGÈNCIES - Procalcitonina
En les infeccions bacterianes severes es troba aquesta proteïna en elevades concentracions.

Butlletí Nº29 - Juny 2012

URGÈNCIES - Condicions preanalítiques per la mesura del Calci iònic
Les condicions de la mostra per la mesura del calci iònic son crítiques perquè el resultat informat sigui un bon reflex de l’estat real de l’individu.

Butlletí Nº20 - Setembre 2011

URGÈNCIES - Troponina T ultrasensible
La TnT de la musculatura cardíaca es diferencia clarament de la TnT de la musculatura esquelètica, i per la seva alta especificitat tissular és un marcador cardioespecífic molt sensible al dany miocàrdic.