Bioquímica

Butlletí Nº129 - Octubre 2023

Cromatografia Liquida d'Alta Eficàcia-Espectrometria de Masses
Recentment, i en col·laboració amb el Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital
Universitari Mutua Terrassa, s'ha incorporat a Catlab un sistema analític de cromatografia d'alta eficàcia en tàndem amb un detector d'espectrometria de masses(HPLC-EM).
Aquesta combinació de tècniques analítiques permetrà disposar al nostre laboratori d'un dels mètodes considerats de referència dins del laboratori clínic i tenir així la capacitat de mesurar analits amb una gran sensibilitat i especificitat. Es començarà amb l'estudi d'immunosupressors i posteriorment s'aniran afegint noves tècniques.

Butlleti Nº121 Juny 2022

Resultats obtinguts a Catlab mitjançant el nou“Protocol de cribratge prenatal d’anomalies congènites a Catalunya
L' any 2018 ,i posteriorment al 2021, es va actualitzar el protocol de cribratge d’anomalies congènites. Les darreres actualitzacions del protocol inclouen la determinació del DNA fetal lliure a pacients amb risc intermedi i alt. Aquests nous protocols han permès ampliar l’estudi no invasiu a pacients amb risc intermedi i evitar proves invasives en pacients amb risc alt en el cas de DNA fetals negatius.
A Catlab entre març i desembre de 2021 es van realitzar 3038 cribratges de primer trimestre. Amb l’aplicació dels nous protocols s’ha evidenciat la millora en la detecció d’anomalies ja que van detectar-se 2 alteracions a pacients amb risc intermedi mitjançant DNA fetal, així com la disminució de la necessitat de proves invasives al evitar-se aquesta intervenció en 66 pacients amb risc alt.

Butlletí Nº 113 - Gener 2021

Hormona Antimülleriana(HAM)- Aplicacions i quantificació
L’HAM és una glicoproteïna que pertany a la superfamília del factor de creixement transformant beta. Darrerament està emergint com un biomarcador precoç i precís per a detectar la reserva ovàrica i l’envelliment ovàric. Així la determinació d’aquesta hormona presenta aplicacions diverses com són el diagnòstic i seguiment de pacients amb síndrome d’ovari poliquístic o tumors ovàrics de cèl·lules de la granulosa, entre d’altresaplicacions. En homes la seva determinació també es utilitzada per l’estudi d’hipogonadime o pubertat precoç.
A Catlab durant l'any 2020, s'ha internalitzat la determinació d’HAM. Actualment, s'utilitza l'analitzador Lumipulse de Fujirebio INC. La determinació es realitza mitjançant un mètode d'immunoassaig quimioluminescent de dos passos que acabarà generant un senyal lumínic proporcional a la quantitat d’ HAM present a la mostra.

Butlletí Nº108 - Agost 2020

BIOQUÍMICA - Possible interferència per Biotina en algunes proves de Laboratori
La Biotina, és una vitamina hidrosoluble que participa en la proliferació cel·lular, el desenvolupament embrionari, i en funcions immunològiques i metabòliques. Es troba habitualment en molts aliments, però també en alguns suplements vitamínics. El 2017, la FDA va advertir sobre la seva possible interferència en algunes proves de laboratori, per l'elevada presència de biotina. Catlab, seguint les recomanacions internacionals, ha anat substituint alguns reactius, per tal d'evitar la possible interferència amb biotina.

Butlletí Nº99 - Març 2019

BIOQUÍMICA - Actualitzacions en sang oculta en femta
El càncer colorectal ocupa el segon lloc en incidència i en mortalitat per càncer en els països desenvolupats. Recentment a Catlab s'han realitzat una sèrie de canvis per actualitzar la tècnica i millorar la interpretació clínica. S'ha canviat l'analitzador i el contenidor de recollida, la unitat amb la que s'expressen els resultats, i s'ha canviat el punt de tall.

Butlletí Nº90 - Abril 2018

BIOQUÍMICA - Vitamina D : Actualització
Recentment, s'han modificat els valors de referència que apareixen a l’informe del nostre laboratori de la Vitamina D. Actualment, existeixen diferents mètodes per a la seva mesura, i els valors de referència depenen molt de la població estudiada ja que varien amb el sexe, edat , època estacional, latitud geogràfica, alimentació, índex de massa corporal, grup ètnic... Amb aquesta gran variabilitat, hem decidit actualitzar els valors de referència seguint les recomanacions del Protocol d’indicacions per la mesura de vitamina D aprovat per l’ICS.

Butlletí Nº82 - Juny 2017

MARCADORS TUMORALS - Nous marcadors en el càncer de pròstata.
El càncer de pròstata continua sent el més freqüent en homes, i el PSA el marcador més utilitzat. La baixa especificitat del PSA en la detecció del càncer, provoca que hi hagi un gran nombre de biòpsies negatives, i tampoc ajuda que no pugui diferenciar entre càncer letal i no letal. Per això darrerament, en diferents estudis multicèntrics, el ProPSA (isoforma del PSA lliure) i l'índex phi s'estan posicionant com a marcadors més específics.

Butlletí Nº81 - Maig 2017

BIOQUÍMICA - Biomarcadors d'infecció/sèpsia.
La mortalitat global en pacients amb sèpsia està entre un 10-20%, entre un 20–50% en els que tenen sèpsia severa i entre un 40-80% en pacients amb shock sèptic. La presa immediata de les decisions diagnòstic-terapèutiques, repercutirà directament en l'evolució, el pronòstic i la supervivència, per tant, la disponibilitat de biomarcadors precoços i precisos es clau pel maneig clínic eficaç de les infeccions.

Butlletí Nº69 - Abril 2016

HORMONES - Progesterona. Nous valors de referència.
Actualment, a Catlab, la mesura de la progesterona en sèrum es realitza a l’analitzador Cobas 8000_e 602 de Roche Diagnostic (test Elecsys), mitjançant un mètode d’immunoassaig de quimioluminescència (ECLIA). Amb la finalitat de millorar la qualitat dels resultats obtinguts en el nostre laboratori, es procedirà a la substitució del reactiu actual per un nou reactiu en el que s’han canviat els anticossos monoclonals de rata per anticossos monoclonals d’ovella que tenen major especificitat.

Butlletí Nº67 - Febrer 2016

BIOQUÍMICA - Equació CKD-EPI
La malaltia renal crònica (MRC) genèricament es defineix com un conjunt de malalties heterogènies que afecten a l’estructura i funció renal. Des de 2002 s'han publicat una sèrie de guies sobre la avaluació, classificació i estratificació de la MRC. Per la classificació en estadis de risc s'han utilitzat diferents càlculs i equacions. La recomanada actualment per les noves guies és la Equació CKD-EPI creatinina.

Butlletí Nº60 - Juny 2015

HORMONES - Cortisol en sèrum. Nous intervals de referència
La determinació del cortisol en sang s’utilitza pel diagnòstic i tractament de trastorns funcionals de la glàndula suprarenal, com el síndrome de Cushing i la malaltia de Addison.
Amb la finalitat de millorar la qualitat dels resultats obtinguts en el nostre laboratori,es procedirà a la substitució del reactiu actual per un nou reactiu en el que s’han canviat els anticossos policlonals per anticossos monoclonals. Als informes s’indicaran els nous intervals de referència i la data a partir de la qual són vigents.

Butlletí Nº57 - Març 2015

HORMONES - Realitats de la Coriagonadotropina humana (hCG)
La coriagonadotropina humana (hCG) és una glicoproteïna heterodimèrica que consta d’una subunitat alfa, i una subunitat beta. Les diferents varietats estructurals es troben en sang, líquid amniòtic i orina en diferents proporcions. El gran nombre de diferents formes presents dificulta la seva anàlisi per immunoassaig.

Butlletí Nº55 -Gener 2015

HORMONES - Estradiol en sèrum; Nous intervals de referència
L'estradiol (17β-estradiol) és una hormona sexual femenina del grup dels estrògens però que també està present en els homes. Amb la finalitat de millorar la qualitat dels resultats obtinguts en el nostre laboratori, en breu es procedirà a la substitució del reactiu actual (test Elecsys Estradiol II) per un nou reactiu (test Elecsys Estradiol III) en el que s’han canviat els anticossos policlonals per anticossos monoclonals. Ha estat reestandaritzat en front CRM 6400a per DI-CG/EM i s’han calculat nous valors de referència. El nou mètode és més específic i té menys interferències.

Butlletí Nº49 - Abril 2014

BIOQUÍMICA - Marcadors bioquímics de remodelat ossi
Els marcadors bioquímics de remodelat ossi mesuren l’activitat dels osteoblasts i dels osteoclasts, a partir de la determinació de substàncies produïdes per les cèl·lules òssies i de la determinació dels components de l’os que es vessen a la circulació durant la seva destrucció o formació.

Butlletí Nº44 - Novembre 2013

HORMONES - Valors de referència de TSH durant l'embaràs
L’embaràs comporta una sèrie de canvis fisiològics i hormonals que alteren la funció de la glàndula tiroide materna. Amb la finalitat de facilitar el seguiment de la funció tiroidea i contribuir a la millora de la detecció de hipotiroïdisme subclínic en gestants, en els informes analítics de Catlab hem incorporat els valors de referència de la TSH recomanats per les societats científiques.

Butlletí Nº37 - Març 2013

BIOQUÍMICA - Morfologia eritrocitària
La presència d’hematies en orina pot ser un signe primari de patologia renal important, pel que la determinació per part del laboratori d’una senzilla i ràpida prova pot ser útil en disminuir el temps de resposta i en estalviar altres proves innecessàries al pacient (cistoscòpies, proves d’imatge..)

Butlletí Nº30 - Juliol 2012

BIOQUÍMICA - Determinació de sang oculta en femta
La principal indicació de la determinació de sang oculta en femta és la detecció precoç del càncer colorectal. A Catlab s'utilitza un mètode immunoturbidimètric quantitatiu.

Butlletí Nº15 - Març 2011

HORMONES - Revisió i seguiment de l'estudi inicial de la Funció Tiroïdal en el protocol d’Atenció Primària.
El Protocol inicial era: TSH* (T4L*, T3* i Ac Antitiroïdals). Fins ara si TSH era inferior a 0.29 μU/mL o superior a 6 μU/mL, es generava T4L. Si T4L era normal (8.8 pmol/L -20.1 pmol/L) i TSH era superior a 6 μU/mL es generava T3 i Ac antitiroïdals.

Butlletí Nº11 - Novembre 2010

BIOQUÍMICA - Vitamina D
És la denominació genèrica a un conjunt de substàncies de estructura química similar. Entre altres funcions, té un paper important en l’absorció intestinal del calci i en el metabolisme ossi.

Butlletí Nº 9 - Setembre 2010

BIOQUÍMICA-Testosterona Lliure i Testosterona biodisponible
Molts grups de treball proposen com a clínicament mes útil, la utilització de la Testosterona lliure i la Testosterona biodisponible, basades en els càlcul de Vermeulen.