Intercomparació

Com a requisit imprescindible per garantir la qualitat del procés analític, totes les Àrees de Catlab partipen en programes d'Intercomparació amb altres Laboratoris, tant nacionals com internacionals :

Catlab disposa d'un Programa propi d'Incidències (PIC)
Extraanalítica
 • Control extern de la FPCQLC (Fundació del Programa pel Control de Qualitat dels Laboratoris Clínics) de Garantia de la Qualitat Preanalítica.
 • Control extern Preanalític QT3 Laboratory Specimen Acceptability del CAP (College of American Pathologists)
Bioquímica
 • Control extern de la FPCQLC de Bioquímica Sèrum, Bioquímica Orina, Marcadors tumorals, Hormones, Proteïnes, Drogues d’abús i Marcadors cardíacs.
 • Control extern EQAS de Bio-Rad de Immunoassay 2, Immunoassay 3 i Clinical Chemistry.
 • Control extern de UK-NEQAS Autoimmunitat.
 • Control extern Labquality.
 • Control de Calidad Externo para Anàlisis de Semen organitzat per Ceifer i les societats científiques AEBM (Asociación Española de Biopatología Médica) i AEFA (Asociación Española de Farmacéuticos Analistas).
Hematologia
 • Control extern de la FPCQLC d’ Hematologia general, Coagulació, VSG, ATIII, Frotis, Resistència a la Proteïna C Activada, Factor VIII, Reticulocits manuals i automàtics, Hemoglobines A2 i F, HbA1c.
 • Control extern de la SETS (Sociedad Española de Transfusión Sanguínea) per a Inmunohematologia.
Immunologia
 • Control extern de la FPCQLC de Proteïnes i Components monoclonals.
 • Control extern Immunology Control de Bio-Rad de Proteïnes.
 • Control extern de UKNEQAS per a Cribratge Prenatal, Autoimmunitat i Al·lèrgia.
Microbiologia
 • Control extern de la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiologia Clínica) de Bacteriologia, Serologia, Micologia, Micobacteriologia, VIH i Microbiologia molecular.
 • Control extern de la FPCQLC de Bacteriologia i Serologia
 • Control extern de Sensibilitat de M. tuberculosis de l’Àrea de Micobacteris gestionat pel Servei de Microbiologia de l’Hospital de la Vall d’Hebró.
Citometria
 • Control de qualitat de la SIC (Societat Ibèrica de Citometria) per a Immunofenotipatge de Leucèmia i Limfomes i Malaltia Mínima Residual.
 • Subprograma d'intercomparació de GECLID per l'antigen HLA-B27.
 • Subprograma d'intercomparació de GECLID per a Subpoblacions Limfocitàries. (Limfocits T, B i NK en plataforma única).
 • Control extern de UKNEQAS per a CD34+ (Stem Cell en plataforma única per autotransplantament).
 • Programa de qualitat Euroflow pel rendiment de la configuració del FACS Canto II, preparació i anàlisi de mostres per LST (Lymphocite Screening Tube).
Citogenètica
 • Control extern de la CEQA (Cytogenetic European Quality Assessment) per a Cariotip en sang perifèrica, líquid amniòtic, vellositat corial, malalties mieloides i leucemies agudes.
 • Control extern SEHH (Societat Española de Hematología y Hemoterapia)per JAK-2 (V617F) i FISH.
 • Control extern UKNEQAS per quantificació de BCR-ABL.
Catlab és Centre de Referència en estudis HIV
Biologia Molecular
 • Control extern de la SEIMC per a Càrrega Viral VIH-1, Càrrega Viral i Genotipat de VHC, i Càrrega Viral VHB.
 • Control extern de RFB (Referenzinstitut für Bioanalytik) per a Genotip ApoE, Genotip Factor V (Leiden) / Genotip Factor II, i Estudi genètic d’ Hemocromatosi.
 • Control extern de QCMD (Quality Control for Molecular Diagnostics / HIV Drug Resistance) per a Resistències de VIH-1.
 • Control extern GECLID per l'estudi genètic dels al.les de susceptibilitat de la malaltia celíaca (DQ2/DQ8).
 • Control extern QCMD per genotipat de la Hepatitis B.
Urgències
 • Control extern de la FPCQLC per a Hematologia i Coagulació, Bioquímica sèrum i orina, Gasos en sang, Drogues d'abús, Marcadors Tumorals, Hormones, Proteïnes, Index sèrics.
 • Control extern RIQAS de Randox per Marcadors Cardiacs, Immunoassay speciality 1, Líquid Cefaloraquidi
 • Control extern SETS(Sociedad Española de Transfusión Sanguínea) de Biorad per la ImmunoHematologia