Sistema Intern d'Informació (SII)

CATLAB s’ha adherit al Sistema Intern d’Informació (SII) de les empreses i entitats de MútuaTerrassa.

Mitjançant el SII es gestionen les informacions sobre infraccions, irregularitats o incompliments de la legalitat, en especial de tipus penal, infraccions comptables, del sistema de prevenció del blanqueig de capitals, de protecció de dades personals, o de vulneració del Codi de Conducta Intern, entre d’altres; i comprèn tots els canals d’informació que, fins a la data, ja existien a l’entitat (el Canal Confidencial RPE del Pla de Prevenció de Delictes i el Protocol d’Assetjament laboral i sexual).

L’objectiu essencial del SII és prevenir els delictes dins l’entitat, vetllant pel compliment de la normativa de protecció de l’informant.

El SII recull i tracta les informacions que es comuniquin sobre fets o conductes irregulars o contràries a la normativa vigent i/o als principis i valors de l’entitat, sempre que siguin comunicats de bona fe, no sent acceptables les informacions falses o deliberadament tergiversades.

El SII és confidencial, pel que els comunicants es poden identificar, per bé que -si ho prefereixen- poden enviar la comunicació de manera anònima.

Les comunicacions al SII es poden enviar pels següents canals interns:
· Per e-correu a: canalconfidencialrpe[at]mutuaterrassa[dot]cat
· Per correu postal a: CANAL DE COMPLIMENT LEGAL (C. Sant Antoni, 32 08221 TERRASSA)
· FORMULARI WEB https://mutuaterrassa.integrityline.com/

Per bé que els canals Interns són els que s’haurien d’utilitzar de manera preferent, existeixen també canals externs, com l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (A.A.I.).

Preguntes freqüents sobre el SII

Qui pot informar? Els treballadors (amb independència del lloc de treball, la funció o el nivell jeràrquic), ex-treballadors, col·laboradors externs, estudiants, candidats, voluntaris, representants dels treballadors, accionistes, partícips, membres de l’òrgan d’administració, proveïdors, mutualistes, pacients i els seus familiars, residents i els seus familiars, clients i usuaris dels serveis de les empreses i entitats participades per MútuaTerrassa.

Quina tipologia de fets es poden informar? Les informacions únicament s’han de referir a fets o actuacions que estiguin directament relacionades amb CATLAB, i que puguin suposar una vulneració de la legalitat vigent, o de la normativa interna de l’entitat, en especial del Codi de Conducta intern. En aquest Codi s’estableixen les normes que han de regir el comportament de tots membres i els col·laboradors de l'entitat en el desenvolupament de les nostres funcions i en la nostra relació amb els altres membres i col·laboradors, així com en l'ús de la informació, els sistemes i els actius de l’entitat, per tal d’ajustar la nostra conducta als valors de Catlab i a la legalitat vigent.

S’admetran totes les informacions? Només s’admetran aquelles informacions que exposin de forma clara, versemblant i evident fets constitutius d’una infracció. És principi general aplicable a aquest SII que totes les informacions que es comuniquin estiguin fonamentades en la bona fe i no persegueixin interessos particulars.

Com s’ha d’informar? Actualment aquest sistema només admet informacions escrites, que es poden adreçar per correu postal, per correu electrònic o mitjançant el formulari web:
-CANAL DE COMPLIMENT LEGAL, C. Sant Antoni, 32 – CP 08221 Terrassa
-canalconfidencialrpe[at]mutuaterrassa[dot]cat
Formulari model per enviar les comunicacions per correu postal o electrònic (enllaç URL)
-FORMULARI WEB https://mutuaterrassa.integrityline.com/

Qui tramitarà les informacions rebudes?
Infraccions del Dret de la Unió i infraccions greus/molt greus de la normativa penal i administrativa estatal: L’Òrgan col·legiat de Gestió del Sistema intern d’informació.
Resta de supòsits: L’Òrgan col·legiat de Control en Responsabilitat Penal d’Empresa (RPE).

Com es gestionarà la informació rebuda? Les informacions rebudes i les recollides durant la investigació dels fets informats es tractaran de forma totalment confidencial. S’adoptaran totes les mesures tècniques i organitzatives que siguin adequades per salvaguardar la confidencialitat dels fets i dades del procediment, la identitat de l’informant i de la persona afectada, dels testimonis, i de les comunicacions dutes a terme en relació amb aquesta informació. L’accés es limitarà exclusivament als responsables de dur a terme les funcions de control intern i de compliment, que signaran un compromís de confidencialitat específic, i només serà lícit l’accés per altres persones, també subjectes al compromís de confidencialitat i/o al secret professional, o la seva comunicació a tercers, quan resulti necessari per a l’adopció de mesures disciplinàries o la tramitació de procediments judicials que procedeixin en el seu cas. Els informants tenen dret a que no es reveli la seva identitat, ni cap altre informació de la qual es pugui deduir la seva identitat, sense el seu consentiment exprés.
En el cas d’informacions sobre Infraccions del Dret de la Unió i infraccions greus/molt greus de la normativa penal i administrativa estatal, els informants tenen dret a presentar comunicacions sense necessitat de facilitar les seves dades identificadores, en els supòsits en que decideixin acollir-se a l’anonimat. El SII disposa de mecanismes que permeten garantir que, en aquests supòsits, la seva identitat no pot ser coneguda per cap mitjà.

Drets i garanties de la persona objecte d’informació:
Dret a la Informació i d’accés a l’expedient: La persona a la qual s’atribueixi la conducta o els fets que han estat objecte d’informació a través d’aquest SII serà notificada d’aquesta informació en el menor temps possible, en tot cas, un cop transcorregut el temps prudencial necessari per a dur a terme la investigació preliminar de les circumstàncies informades. Se l’informarà de la conducta o fet que se li atribueix, dels possibles destinataris de la informació que es tramiti (Jutjats o Fiscalia, en el cas de sospita o indicis racionals de la comissió d’un delicte), del tractament de les seves dades personals, així com dels tràmits que s’hauran d’efectuar en l’expedient que, si és el cas, s’obrirà. Es preservarà la identitat de l’informant, condicionat a que, amb això, no s’afecti el bon fi de la investigació. Dret a la defensa i a la presumpció d’innocència: Els afectats tenen dret a ser escoltats en qualsevol moment, a presentar al·legacions i, sempre, a la presumpció de la seva innocència.
Dret a la confidencialitat i a la protecció: Durant la tramitació de l’expedient, els afectats per la informació rebuda tenen dret a la confidencialitat de la seva identitat, a l’honor i a la mateixa protecció que els informants, per tal d’evitar que puguin sofrir injustament danys en la seva reputació, o altres conseqüències negatives.

Canals Externs d’Informació:
Per bé que els Canals Interns són els que s’haurien d’utilitzar de manera preferent, existeixen també Canals Externs, com ara: “Autoridad Independiente de Protección del Informante A.A.I.” a nivell de l’Estat espanyol. Autoritat Independent de protecció de l’informant (AAI): L'autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya, tant pel que fa al sector públic com per al privat, és l'Oficina Antifrau de Catalunya (C/ Ribes 1-3, 08013 Barcelona Telèfon: 935 545 555).

Drets i garanties per a l’informant
Dret a la protecció: Tots aquells que, de bona fe, i en les condicions que s’estableixen en l’art. 35 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, notifiquin a través d’aquest sistema d’informació intern els fets dels què hagin tingut notícia, així com els seus familiars, estaran protegits contra qualsevol tipus de represàlia, discriminació o penalització, ja sigui directa o indirecta, com a conseqüència o per motiu de les informacions que puguin facilitar i les informacions recollides durant la investigació dels fets informats. Els informants gaudiran de les mesures d’acompanyament i de protecció contra les represàlies reconegudes en els arts. 37 i 38 de la L.2/23.
Denúncies falses: Qualsevol informació facilitada de mala fe suposarà per a l’informador assumir totes les responsabilitats legals pel perjudici que pugui suposar aquesta informació per als drets de les persones a les que, injustament o de mala fe, s’atribueixin els fets que seran objecte d’investigació interna. És, doncs, principi general aplicable a aquest Sistema intern d’Informació, que totes les informacions que es comuniquin estiguin fonamentades en la bona fe i no persegueixin interessos particulars.

Conseqüències de la investigació:
En el cas que no es verifiquin els fets o indicis informats, s’arxivarà.
En el cas que es verifiqui l’efectiva comissió d’una infracció de la normativa interna o de la legalitat vigent:
Infracció de la normativa interna
En aquests casos és d’aplicació el règim disciplinari, que s’estableix en el Conveni laboral que sigui d’aplicació en la relació laboral amb l’empleat infractor. Si es tracta d’un col·laborador, s’estarà a allò que s’hagi pactat contractualment en cas d’incompliment.
Infracció de la legalitat vigent
Els Jutjats i Tribunals de Justícia seran els encarregats d’imposar les corresponents sancions penals per al treballador o col·laborador que hagi comès la infracció legal.
Exempció i atenuació de la sanció
Supòsits contemplats en l’art. 40 de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Tractament de dades personals:
Les dades de caràcter personal tractades amb l’objecte de tramitar la informació rebuda seran tractades de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i d’acord amb allò que s’estableix expressament en la normativa que regula els sistemes interns d’informació.
Els corresponsables del tractament de les dades personals són Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC, Mútua Terrassa Serveis Corporatius, AIE i l’empresa o entitat participada de Mútua Terrassa a la qual corresponguin les conductes o els fets objecte d’informació, que tractaran les dades amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les accions necessàries a tal fi. Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades de CATLAB (dpd[at]mutuaterrassa[dot]cat) l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades. Per a més informació sobre aquest tractament de dades personals, pot consultar el següent enllaç web: https://www.mutuaterrassa.com/ca/tractament-dades-personals

Política de privacitat del SII

Els corresponsables del tractament de les dades personals són CATLAB-Centre Analítiques Terrassa, AIE (V64768633 i domicili social a C. Vial de Sant Jordi s/n de Viladecavalls), Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, FPC (NIF G66886144 i domicili social a C. Sant Antoni 32 de Terrassa) i Mútua Terrassa Serveis Corporatius, AIE (NIF V65928277 i domicili social al C. Sant Antoni 32 de Terrassa). Els corresponsables han nomenat un delegat de protecció de dades (dpd[at]mutuaterrassa[dot]cat).

El tractament de dades es durà a terme sota la base legal de l’article 6.1 lletres c-e RGPD (obligació legal i l’interès públic), amb la finalitat de tramitar la informació rebuda, duent a terme totes les accions necessàries a tal fi.

No està prevista la cessió a tercers, excepte en el cas d’obligació legal, o bé quan resulti necessari per a la tramitació d’expedients disciplinaris o de procediments judicials, o en cas que el tractament es dugui a terme per un encarregat del tractament dels corresponsables. Tampoc s’ha previst la transferència internacional de les dades.

Les dades es conservaran durant els terminis que s’estableixen en l’article 24 LOPDGDD (és a dir, durant el temps necessari per a la investigació dels fets, excepte en el cas que calgui adoptar determinades mesures que requereixin conservar les dades durant un termini superior, i en tot cas les dades personals se suprimiran dels sistemes de denúncia un cop transcorreguts 3 mesos, termini que es podrà prorrogar en els supòsits i durant el temps legalment previst).

Els interessats podran sol·licitar per escrit al delegat de protecció de dades dels corresponsables l’exercici dels seus drets d’accés (que mai implicarà la revelació de la identitat de l’informant), rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició o portabilitat de les dades, així com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, i a retirar el seu consentiment, en el cas de tractaments basats en aquest consentiment. Tanmateix, en el cas que considerin que s’han vulnerat els seus drets, podran presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.