Reconeixements

Des de la seva creació l'any 2008, Catlab ha apostat per la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a les normatives referents internacionals. Per fer-ho possible, Catlab disposa d’un Comitè de Qualitat amb un facultatiu amb dedicació exclusiva a temes de Qualitat.

Actualment Catlab disposa dels següents reconeixements :

image description

Autorització Administrativa : CATLAB està inscrit al registre de Centres, Serveis i Establiments sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el codi E08800230. Els Laboratoris hospitalaris s’ubiquen en els centres hospitalaris autoritzats següents : Hospital Universitari Mútua de Terrassa H08001276; Hospital de Terrassa H08002086; Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell H8001043

image description

Acreditació: CATLAB té acreditades per la Norma UNE-EN ISO 15189, amb la Referència 989/LE1956, la Preanalítica i més de 1200 magnituds de diferents àrees del Laboratori. Les darreres que s'ha acreditat, son les magnituds de Serologia i de la Microbiologia hospitalària.

image description

L.O.P.D.: CATLAB es sotmet periòdicament a Auditories per assegurar el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i disposa d’una Comissió i assessoria jurídica externa que revisa tots els seus processos per a tal fi.

Certificacions i Acreditacions

Comptes Anuals

CATLAB sotmet els seus comptes anuals a auditoria. L'entitat encarregada de l'auditoria anual és Faura-Casas Auditors Consultors S.L.