Reconeixements

Des de la seva creació l'any 2008, Catlab ha apostat per la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a les normatives referents internacionals. Des de l'any 2022, Catlab ha estat reconegut amb un Sistema de Gestió Medi Ambiental. Per fer-ho possible, Catlab disposa d’un Comitè de Qualitat i d'un Comitè de Medi Ambient amb un facultatiu amb dedicació exclusiva a temes de Qualitat i Medi Ambient.

Actualment Catlab disposa dels següents reconeixements :

image description

Autorització Administrativa : CATLAB està inscrit al registre de Centres, Serveis i Establiments sanitaris del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya amb el codi E08800230. Els Laboratoris hospitalaris s’ubiquen en els centres hospitalaris autoritzats següents : Hospital Universitari Mútua de Terrassa H08001276; Hospital de Terrassa H08002086; Fundació Hospital Sant Joan de Deu de Martorell H8001043

image description

Acreditació: CATLAB té acreditades per la Norma UNE-EN ISO 15189, amb la Referència 989/LE1956, la Preanalítica i més de 1800 magnituds de diferents àrees del Laboratori central, i dels tres Laboratoris hospitalaris. Està acreditada més del 95% de l'activitat total del laboratori.

image description

Medi Ambient: CATLAB disposa d'un sistema de Gestió Ambiental conforme amb la Norma ISO 14001:2015 per tota la seva activitat al Laboratori Central de Viladecavalls. CATLAB està compromès a promoure les bones pràctiques ambientals, a gestionar el consum de recursos i a mitigar l’impacte ambiental derivat de la seva activitat.

Certificacions i Acreditacions

L.O.P.D.

CATLAB es sotmet periòdicament a Auditories per assegurar el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i disposa d’una Comissió i assessoria jurídica externa que revisa tots els seus processos per a tal fi.

Comptes Anuals

CATLAB sotmet els seus comptes anuals a auditoria. L'entitat encarregada de l'auditoria anual és Faura-Casas Auditors Consultors S.L.