Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº89 - Març 2018

MICROBIOLOGIA - Nous escovillons
El primer pas del diagnòstic microbiològic comença amb l’obtenció de la mostra clínica adient; ha de ser representativa del procés infecciós que es vol
diagnosticar. Tota la informació que pot generar el laboratori de microbiologia depèn gairebé completament de la mostra que s’envia. Per tant, és imprescindible que el procediment d’obtenció, la quantitat enviada, el tipus de medi de transport i la rapidesa en l’enviament siguin les adequades. Les conseqüències d’una mostra mal presa i/o mal enviada pot suposar fracassar en l’aïllament de l’agent etiològic de la infecció.

Butlletí Nº88 - Febrer 2018

GENÈTICA - Clonalitat TCR
El receptor de cèl·lula T (TCR), és un receptor de membrana, present als limfocits T (LT) madurs, i format per dues cadenes polipeptídiques transmembrana diferents. Els limfocits T αβ, constitueixen al voltant del 95% del total de limfocits T circulants en sang perifèrica, i són els més ben caracteritzats respecte la seva biologia i funcions. El seu TCR és un heterodímer format per una cadena α i una β. Els gens que codifiquen per a cadascuna de les cadenes del TCR, estan formats per un conjunt de segments diferents que, durant la maduració del LT, s'uneixen de forma aleatòria i irreversible, a través d'un procés dirigit de recombinació somàtica del DNA. L'estudi dels reordenamients gènics dels gens codificants del TCR, és un marcador de clonalitat i, per tant, de malignitat, ideal en el diagnòstic i seguiment dels SLP de llinatge T.

Butlletí Nº87 - Gener 2018

HEMATOLOGIA - Informes gràfics als estudis de Hemoglobinopaties
Des d'aquest mes de gener, es poden veure als estudis d'hemoglobinopaties
(hemoglobines A2 i F, electroforesis), a més del percentatge d'hemoglobina variant i el resultat numèric, un informe gràfic amb els cromatogrames per HPLC (cromatografia líquida d'alta eficiència), i la imatge escanejada de la placa d'electroforesis alcalina si s'ha realitzat aquesta tècnica. L'objectiu és proporcionar un resultat més detallat, i facilitar la seva interpretació.

Butlletí Nº86 - Desembre 2017

QUALITAT - Mesura de satisfacció del client als Hospitals
Durant els anys 2016-2017, a Catlab s'han realitzat enquestes als diferents grups d'assistència Hospitalària de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 8 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals dels Hospitals del laboratori.

Butlletí Nº85 - Novembre 2017

MICROBIOLOGIA - Diagnòstic de meningoencefalitis
La meningitis bacteriana causa 120.000 morts al món cada any. L’àrea de Microbiologia de Catlab ha incorporat recentment una nova PCR per detectar en poc temps els 14 microorganismes que causen més freqüentment meningitis, encefalitis i meningoencefalitis. Es realitza en una sola mostra de LCR i després d’una mínima manipulació. Permet detectar el microorganisme en 2 hores aproximadament. Així, es poden reduir els tractaments inadequats, els sobretractaments i millorar el maneig del pacient.

Butlletí Nº84 - Octubre 2017

URGÈNCIES - Gasometries.
La mesura de les magnituds relacionades amb el pH i les pressions parcials de gasos en sang (pO₂,pCO₂), són una eina fonamental en la valoració del pacient crític als Laboratoris d'Urgències. Els resultats informats tenen un gran impacte sobre l’atenció al pacient, ja que poden provocar accions terapèutiques immediates. Per tant, la fiabilitat de l’informe d’una gasometria és clau, i cal controlar totes les possibles fonts d'error, des de que el personal mèdic sol·licita la prova, el personal d’infermeria realitza la presa de mostra i el personal del laboratori la processa.

Butlletí Nº83 - Setembre 2017

IMMUNOLOGIA - Detecció IgE específica per Microarray.
Des del mes de juliol, disposem a Catlab d'un Microarray per detectar IgE específica. Es un immunoassaig miniaturitzat en fase sòlida basat en la tecnologia moderna de biochip, on els components al·lèrgics s'inmovilitzen en un microarray. Aquesta moderna tecnologia permet la medició simultània d'anticossos IgE en front a un panell fix de 112 components de més de 50 fonts al·lèrgiques (aliments, pól·lens, làtex, epitelis…), utilitzant només 30 μl de sèrum o plasma.

Butlletí Nº82 - Juny 2017

MARCADORS TUMORALS - Nous marcadors en el càncer de pròstata.
El càncer de pròstata continua sent el més freqüent en homes, i el PSA el marcador més utilitzat. La baixa especificitat del PSA en la detecció del càncer, provoca que hi hagi un gran nombre de biòpsies negatives, i tampoc ajuda que no pugui diferenciar entre càncer letal i no letal. Per això darrerament, en diferents estudis multicèntrics, el ProPSA (isoforma del PSA lliure) i l'índex phi s'estan posicionant com a marcadors més específics.

Butlletí Nº81 - Maig 2017

BIOQUÍMICA - Biomarcadors d'infecció/sèpsia.
La mortalitat global en pacients amb sèpsia està entre un 10-20%, entre un 20–50% en els que tenen sèpsia severa i entre un 40-80% en pacients amb shock sèptic. La presa immediata de les decisions diagnòstic-terapèutiques, repercutirà directament en l'evolució, el pronòstic i la supervivència, per tant, la disponibilitat de biomarcadors precoços i precisos es clau pel maneig clínic eficaç de les infeccions.

Butlletí Nº80 - Abril 2017

SISTEMES D'INFORMACIÓ - Programes de suport del Laboratori.
Catlab disposa de diversos aplicatius informàtics de suport al laboratori. L'objectiu és automatitzar processos que es realitzaven manualment o amb paper, per gestionar-los amb més rapidesa i seguretat, i facilitar l’acreditació del laboratori. Alguns d'aquests aplicatius son el PIC (Programa d’Incidències de Catlab), que gestiona tot el relatiu a les incidències preanalítiques de Catlab, el GIN (Gestió Integral de Neveres), que s’encarrega d' enregistrar i controlar el temps de transport de les neveres de les mostres, o el GestLab, que gestiona diversos aspectes en la gestió de les dades i necessitats dels treballadors.