Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº85 - Novembre 2017

MICROBIOLOGIA - Diagnòstic de meningoencefalitis
La meningitis bacteriana causa 120.000 morts al món cada any. L’àrea de Microbiologia de Catlab ha incorporat recentment una nova PCR per detectar en poc temps els 14 microorganismes que causen més freqüentment meningitis, encefalitis i meningoencefalitis. Es realitza en una sola mostra de LCR i després d’una mínima manipulació. Permet detectar el microorganisme en 2 hores aproximadament. Així, es poden reduir els tractaments inadequats, els sobretractaments i millorar el maneig del pacient.

Butlletí Nº84 - Octubre 2017

URGÈNCIES - Gasometries.
La mesura de les magnituds relacionades amb el pH i les pressions parcials de gasos en sang (pO₂,pCO₂), són una eina fonamental en la valoració del pacient crític als Laboratoris d'Urgències. Els resultats informats tenen un gran impacte sobre l’atenció al pacient, ja que poden provocar accions terapèutiques immediates. Per tant, la fiabilitat de l’informe d’una gasometria és clau, i cal controlar totes les possibles fonts d'error, des de que el personal mèdic sol·licita la prova, el personal d’infermeria realitza la presa de mostra i el personal del laboratori la processa.

Butlletí Nº83 - Setembre 2017

IMMUNOLOGIA - Detecció IgE específica per Microarray.
Des del mes de juliol, disposem a Catlab d'un Microarray per detectar IgE específica. Es un immunoassaig miniaturitzat en fase sòlida basat en la tecnologia moderna de biochip, on els components al·lèrgics s'inmovilitzen en un microarray. Aquesta moderna tecnologia permet la medició simultània d'anticossos IgE en front a un panell fix de 112 components de més de 50 fonts al·lèrgiques (aliments, pól·lens, làtex, epitelis…), utilitzant només 30 μl de sèrum o plasma.

Butlletí Nº82 - Juny 2017

MARCADORS TUMORALS - Nous marcadors en el càncer de pròstata.
El càncer de pròstata continua sent el més freqüent en homes, i el PSA el marcador més utilitzat. La baixa especificitat del PSA en la detecció del càncer, provoca que hi hagi un gran nombre de biòpsies negatives, i tampoc ajuda que no pugui diferenciar entre càncer letal i no letal. Per això darrerament, en diferents estudis multicèntrics, el ProPSA (isoforma del PSA lliure) i l'índex phi s'estan posicionant com a marcadors més específics.

Butlletí Nº81 - Maig 2017

BIOQUÍMICA - Biomarcadors d'infecció/sèpsia.
La mortalitat global en pacients amb sèpsia està entre un 10-20%, entre un 20–50% en els que tenen sèpsia severa i entre un 40-80% en pacients amb shock sèptic. La presa immediata de les decisions diagnòstic-terapèutiques, repercutirà directament en l'evolució, el pronòstic i la supervivència, per tant, la disponibilitat de biomarcadors precoços i precisos es clau pel maneig clínic eficaç de les infeccions.

Butlletí Nº80 - Abril 2017

SISTEMES D'INFORMACIÓ - Programes de suport del Laboratori.
Catlab disposa de diversos aplicatius informàtics de suport al laboratori. L'objectiu és automatitzar processos que es realitzaven manualment o amb paper, per gestionar-los amb més rapidesa i seguretat, i facilitar l’acreditació del laboratori. Alguns d'aquests aplicatius son el PIC (Programa d’Incidències de Catlab), que gestiona tot el relatiu a les incidències preanalítiques de Catlab, el GIN (Gestió Integral de Neveres), que s’encarrega d' enregistrar i controlar el temps de transport de les neveres de les mostres, o el GestLab, que gestiona diversos aspectes en la gestió de les dades i necessitats dels treballadors.

Butlletí Nº79 - Març 2017

CITOGENÈTICA - Mutacions al Gen FLT3 i Leucèmia Mieloide Aguda(LMA)
El receptor FLT 3 es troba present en els precursors hematopoètics normals del
moll de l’os, i té un paper fonamental en la proliferació i supervivència cel·lular. El gen que codifica per la proteïna FLT3 es troba localitzat en el cromosoma 13 q12, i les mutacions en aquest gen es presenten amb una elevada freqüència en pacients amb LMA. La mutació més freqüent és la duplicació interna en tàndem (FLT3-ITD); que és un factor de mal pronòstic en LMA, i està associada a progressió clínica i recaiguda.

Butlletí Nº78 - Febrer 2017

MICROBIOLOGIA - Incorporació de l'espectrometria de masses a la Microbiologia clínica
L’àrea de Microbiologia de Catlab ha incorporat recentment una avançada tecnologia (MALDI-TOF) per identificar en pocs minuts bacteris i fongs, al contrari dels mètodes convencionals, sovint molt lents. Proporciona avantatges en la gestió del pacient amb sèpsia, ja que la rapidesa d’informació millora la qualitat de l’atenció sanitària: disminueix la duració del tractament empíric, s’ajusta l’administració d’antibiòtics adequats i es redueix els temps d’hospitalització.

Butlletí Nº77 - Gener 2017

HEMATOLOGIA - Quantificació d'Hemoglobina S a Catlab
L'hemoglobina S és una variant de cadenes beta de la globina; és una patologia hereditària i clínicament pot presentar-se en forma heterocigota i homocigota, així com combinada amb altres mutacions. La forma homocigota és la més greu, i com a tractament, els pacients precisen transfussions freqüents. A Catlab, l'Hemoglobina S, es pot quantificar per dos mètodes principals: HPLC i electroforesi.

Butlletí Nº75 - Novembre 2016

HEMATOLOGIA - L'anticoagulant lúpic a Catlab
L'anticoagulant Lúpic o anticoagulant tipus lupus, és un test de coagulació en el que s'investiga la presència d'anticossos que poden interferir en les reaccions de coagulació mediades per fosfolípids i que suposen un factor de risc per a malalties tromboembòliques. A través de l'estudi dels resultats dels Anticoagulants lúpics realitzats a Catlab, hem arribat a una sèrie de conclusions i recomanacions per a la seva sol·licitud.