Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº79 - Març 2017

CITOGENÈTICA - Mutacions al Gen FLT3 i Leucèmia Mieloide Aguda(LMA)
El receptor FLT 3 es troba present en els precursors hematopoètics normals del
moll de l’os, i té un paper fonamental en la proliferació i supervivència cel·lular. El gen que codifica per la proteïna FLT3 es troba localitzat en el cromosoma 13 q12, i les mutacions en aquest gen es presenten amb una elevada freqüència en pacients amb LMA. La mutació més freqüent és la duplicació interna en tàndem (FLT3-ITD); que és un factor de mal pronòstic en LMA, i està associada a progressió clínica i recaiguda.

Butlletí Nº78 - Febrer 2017

MICROBIOLOGIA - Incorporació de l'espectrometria de masses a la Microbiologia clínica
L’àrea de Microbiologia de Catlab ha incorporat recentment una avançada tecnologia (MALDI-TOF) per identificar en pocs minuts bacteris i fongs, al contrari dels mètodes convencionals, sovint molt lents. Proporciona avantatges en la gestió del pacient amb sèpsia, ja que la rapidesa d’informació millora la qualitat de l’atenció sanitària: disminueix la duració del tractament empíric, s’ajusta l’administració d’antibiòtics adequats i es redueix els temps d’hospitalització.

Butlletí Nº77 - Gener 2017

HEMATOLOGIA - Quantificació d'Hemoglobina S a Catlab
L'hemoglobina S és una variant de cadenes beta de la globina; és una patologia hereditària i clínicament pot presentar-se en forma heterocigota i homocigota, així com combinada amb altres mutacions. La forma homocigota és la més greu, i com a tractament, els pacients precisen transfussions freqüents. A Catlab, l'Hemoglobina S, es pot quantificar per dos mètodes principals: HPLC i electroforesi.

Butlletí Nº75 - Novembre 2016

HEMATOLOGIA - L'anticoagulant lúpic a Catlab
L'anticoagulant Lúpic o anticoagulant tipus lupus, és un test de coagulació en el que s'investiga la presència d'anticossos que poden interferir en les reaccions de coagulació mediades per fosfolípids i que suposen un factor de risc per a malalties tromboembòliques. A través de l'estudi dels resultats dels Anticoagulants lúpics realitzats a Catlab, hem arribat a una sèrie de conclusions i recomanacions per a la seva sol·licitud.

Butlletí Nº74 - Octubre 2016

BIOLOGIA MOLECULAR - Genotip de l'Apolipoproteïna E i l’Alzheimer
L’ apolipoproteina E (ApoE) és una proteïna de 299 aminoàcids, constituïda per una única cadena polipeptídica. L’ApoE està implicada en el transport del colesterol i d’altres lípids en diferents teixits. És la principal apolipoproteina que s’expressa en el teixit cerebral, principalment en la neuròglia. Les variacions polimòrfiques del locus de ApoE actuen com a factors de risc heretats i afecten la susceptibilitat genètica a la malaltia d’Alzheimer.

Butlletí Nº73 - Setembre 2016

URGÈNCIES - Càlcul de l'índex d'Hemòlisi. Aplicacions a Catlab
Un dels objectius del laboratori clínic és informar valors de magnituds biològiques amb la màxima veracitat. Per aquest motiu, s’ha de garantir que les mostres biològiques estiguin lliures d’interferències, com per exemple la hemòlisi. A Catlab, els Índexs d’Hemòlisi informats per el fabricant s’han incorporat als sistemes informàtics del laboratori, perquè abans de que un resultat analític es validi, es comprovi si el grau d’hemòlisi de la mostra supera el llindar a partir del qual el resultat pot estar afectat.

Butlletí Nº72 - Juliol 2016

QUALITAT - Mesura de satisfacció de clients
Durant els anys 2012-2015, a Catlab s'ha realitzat un pla de mesura de la satisfacció del client; s'han realitzat enquestes als diferents grups d'assistència Primària de CST, HUMT i ICS. S'exposen els resultats de les 8 preguntes consensuades sobre la percepció i la valoració que tenen els facultatius assistencials del laboratori.

Butlletí Nº71 - Juny 2016

MICROBIOLOGIA - Infecció del tracte urinari. Nou circuit a Catlab
Les infeccions del tracte urinari constitueixen una de les patologies infeccioses més freqüents. El diagnòstic de la ITU es fonamenta en tres factors: la simptomatologia del pacient, l’examen dels elements formes de l’orina i l’urocultiu. Per tal d’optimitzar qualitativament el diagnòstic microbiològic de la ITU, es va realitzar un estudi retrospectiu de tots els urocultius obtinguts per micció espontània, per establir punts de tall que permetessin descartar la sembra dels urocultius negatius i les bacteriúries no significatives amb una sensibilitat ≥ 95%. A partir dels resultats obtinguts, es proposa realitzar un cribratge de l’urocultiu, que consistiria en descartar el cultiu de totes les orines obtingudes per micció espontània, a les que no es detectin esterases leucocitàries ni tampoc nitrits.

Butlletí Nº70 - Maig 2016

QUALITAT - Acreditació dels laboratoris clínics segons la norma ISO 15189
La norma UNE-EN ISO 15189:2013 és una norma internacional que especifica els requisits relatius a la competència i la qualitat dels laboratoris clínics. Reconeix específicament la competència tècnica del laboratori en l’anàlisi de magnituds concretes. L’aplicació dels estrictes requisits de qualitat que exigeix l’acreditació per ISO 15189 afecta a tots els processos del laboratori (preanalítics, analítics i postanalítics) i ha suposat un important esforç, tant per part de la entitat com dels nostres professionals.

Butlletí Nº69 - Abril 2016

HORMONES - Progesterona. Nous valors de referència.
Actualment, a Catlab, la mesura de la progesterona en sèrum es realitza a l’analitzador Cobas 8000_e 602 de Roche Diagnostic (test Elecsys), mitjançant un mètode d’immunoassaig de quimioluminescència (ECLIA). Amb la finalitat de millorar la qualitat dels resultats obtinguts en el nostre laboratori, es procedirà a la substitució del reactiu actual per un nou reactiu en el que s’han canviat els anticossos monoclonals de rata per anticossos monoclonals d’ovella que tenen major especificitat.