Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº68 - Març 2016

IMMUNOLOGIA - Revisió del Cribratge Prenatal a Catlab
Des de setembre de 2015, el Cribratge prenatal de primer trimestre per Síndrome de Down i Síndrome d'Edwards, es realitza amb un nou mètode i un nou programa de càlcul. Es va fer una valoració comparativa entre el programa anterior Lifecycle de Perkin Elmer i el nou; Ssdwlab6 de Roche, i es van establir uns requisits mínims d'imprecisió i exactitud pels marcadors bioquímics amb el nou mètode d'electroquimioluminiscència, que va donar uns resultats òptims.

Butlletí Nº67 - Febrer 2016

BIOQUÍMICA - Equació CKD-EPI
La malaltia renal crònica (MRC) genèricament es defineix com un conjunt de malalties heterogènies que afecten a l’estructura i funció renal. Des de 2002 s'han publicat una sèrie de guies sobre la avaluació, classificació i estratificació de la MRC. Per la classificació en estadis de risc s'han utilitzat diferents càlculs i equacions. La recomanada actualment per les noves guies és la Equació CKD-EPI creatinina.

Butlletí Nº66 - Gener 2016

HEMATOLOGIA - Estudi d'hemoglobinopaties
Revisió sobre les diferents alteracions de l'hemoglobina i els diferents mètodes que tenim a Catlab per detectar-les. Les hemoglobinopaties estructurals es classifiquen segons l'alteració afecta la solubilitat, l'estabilitat, l'afinitat per l'oxigen o el manteniment del ferro reduit. Les talassèmies es classifiquen segons la cadena de globina que deixa de sintetitzar-se, i també tenim les hemoglobinopaties talassèmiques, que son mutacions als gens de globina que provoquen problemes estructurals.

Butlletí Nº65 - Desembre 2015

IMMUNOLOGIA - Calprotectina fecal com a marcador de Malaltia Inflamatòria Intestinal
La sospita clínica de malaltia orgànica intestinal motiva la pràctica d'una colonoscopia diagnòstica que genera un alt percentatge de falsos positius, ja que els marcadors són poc específics. A Catlab, a partir de gener, realitzarem la Calprotectina fecal (CPF), que és una proteïna que trobem al citoplasma de neutròfils i a la membrana de monocits i macròfags activats. La CPF és un marcador fiable per discriminar pacients susceptibles de patir Malaltia Inflamatòria Intestinal, així com per detectar activitat inflamatòria endoscòpica. També és útil per monitoritzar la resposta al tractament i predir el risc de recidiva.

Butlletí Nº64 - Novembre 2015

BIOLOGIA MOLECULAR - Seqüenciació massiva per les resistències als antiretrovirals VIH-1
A Catlab, a partir de febrer de 2016, s'utilitzarà la seqüenciació massiva per fer el test de resistència als antiretrovirals VIH-1. Aquest mètode té una sèrie d'avantatges; es determinen les resistències de les tres regions (Pro,RT,INT) de manera integrada i en un sol test, determina automàticament el subtipat del virus del VIH-1, i permet la detecció de mutacions de quasiespècies víriques que representen només l'1% de la població vírica, enfront el 20% del test actual.

Butlletí Nº63 - Octubre 2015

MICROBIOLOGIA- Diagnòstic d’Infeccions de Transmissió Sexual
Les infeccions de transmissió sexual (ITS) constitueixen un problema de salut pública que afecten a un nombre important de la població. És fonamental fer un diagnòstic fiable i precoç per evitar el contagi, la propagació i les possibles complicacions.

Butlletí Nº62 - Setembre 2015

MICROBIOLOGIA - Recollida de mostres per a l'estudi de les infeccions de pell i parts toves
Aquest grup d'infeccions és ampli i complex. Abasta des de les infeccions de pell, annexos cutanis, teixit cel·lular subcutani, fàscies i múscul esquelètic. Són infeccions molt freqüents, de gravetat diversa i que poden evolucionar de manera aguda o crònica.
La recollida de mostres de bona qualitat per a estudi microbiològic, és un punt crític en aquest procediment, del qual dependrà el diagnòstic microbiològic.

Butlletí Nº61 - Juliol 2015

CITOGENÈTICA - Marcadors genètics en la classificació de Síndromes mieloproliferatives
Les neoplàsies mieloproliferatives (NMP) són desordres clonals de les cèl·lules precursores hematopoiètiques, caracteritzades per la proliferació d’una o més línies mieloides. Clàssicament, les NMP es subdividien en funció de si es detectava cromosoma Philadelphia (BCR/ABL1), que confirmava una leucèmia mieloide crònica (LMC), o, si el pacient era BCR/ABL1 negatiu, s’utilitzaven criteris clínics. Actualment, l’estudi de l’estat mutacional dels gens JAK2, MPL i CALR, té un paper important en la classificació de diferents subtipus de NMP.

Butlletí Nº60 - Juny 2015

HORMONES - Cortisol en sèrum. Nous intervals de referència
La determinació del cortisol en sang s’utilitza pel diagnòstic i tractament de trastorns funcionals de la glàndula suprarenal, com el síndrome de Cushing i la malaltia de Addison.
Amb la finalitat de millorar la qualitat dels resultats obtinguts en el nostre laboratori,es procedirà a la substitució del reactiu actual per un nou reactiu en el que s’han canviat els anticossos policlonals per anticossos monoclonals. Als informes s’indicaran els nous intervals de referència i la data a partir de la qual són vigents.

Butlletí Nº59 - Maig 2015

IMMUNOLOGIA - Anticossos anti-Nuclears (ANA). Un pas cap a l'estandarització
Els anticossos anti-nuclears (ANA)estan presents al sèrum de pacients amb malalties autoimmunes. A Catlab es realitza l'ANA amb la tècnica de la immunofluorescència indirecta (IFI). El principal desavantatge de la IFI, és que es tracta d’una metodologia de difícil estandardització i amb un alt grau de subjectivitat. A Catlab s'ha incorporat el GSIGHT®, un analitzador que permet la lectura automatitzada dels ANA, i augmenta la sensibilitat i l'objectivitat de la tècnica.