Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº58 - Abril 2015

URGÈNCIES - Gestió de valors crítics als Laboratoris d'Urgències
La norma UNE-EN ISO 15189:2007 indica de forma explícita, que el laboratori ha de tenir procediments per avisar immediatament a un metge o a un responsable de l’assistència mèdica del pacient, quan els resultats de les anàlisis corresponents es trobin dins dels intervals crítics o d’alarma establerts.

Butlletí Nº57 - Març 2015

HORMONES - Realitats de la Coriagonadotropina humana (hCG)
La coriagonadotropina humana (hCG) és una glicoproteïna heterodimèrica que consta d’una subunitat alfa, i una subunitat beta. Les diferents varietats estructurals es troben en sang, líquid amniòtic i orina en diferents proporcions. El gran nombre de diferents formes presents dificulta la seva anàlisi per immunoassaig.

Butlletí Nº56 -Febrer 2015

CITOMETRIA - Marcadors pronòstic i Malaltia Mínima Residual
Les gammapaties monoclonals (GM) constitueixen un grup de trastorns o entitats caracteritzats per la proliferació clonal de cèl·lules plasmàtiques(CP). L’estudi immunofenotípic de les CP per citometria de flux multiparamètrica contribueix decisivament en el diagnòstic diferencial, el pronòstic i la monitorització de les GM.

Butlletí Nº55 -Gener 2015

HORMONES - Estradiol en sèrum; Nous intervals de referència
L'estradiol (17β-estradiol) és una hormona sexual femenina del grup dels estrògens però que també està present en els homes. Amb la finalitat de millorar la qualitat dels resultats obtinguts en el nostre laboratori, en breu es procedirà a la substitució del reactiu actual (test Elecsys Estradiol II) per un nou reactiu (test Elecsys Estradiol III) en el que s’han canviat els anticossos policlonals per anticossos monoclonals. Ha estat reestandaritzat en front CRM 6400a per DI-CG/EM i s’han calculat nous valors de referència. El nou mètode és més específic i té menys interferències.

Butlletí Nº54 - Novembre 2014

EXTRAANALÍTICA - Aplicació del programa preanalític PAQC a Catlab
El programa PAQC de BD Diagnostics (Becton Dickinson), és una aplicació per fer una valoració dels processos d’extraccions i de la part preanalítica dins el laboratori. Amb els resultats obtinguts, es pot fer un “benchmarking” entre diferents centres.

Butlletí Nº53 - Octubre 2014

URGÈNCIES - Pèptids Natriurètics
De tots els Pèptids Natriurètics descoberts fa més de 25 anys, n'hi ha 2 que s'han començat a incloure als petitoris dels Laboratoris d'Urgències; són el BNP i el NT-proBNP, que s'han significat útils per poder descartar una IC en pacients amb dispnea aguda i diagnòstic no concloent.

Butlletí Nº52 - Setembre 2014

BIOLOGIA MOLECULAR - Al·lel HLA-B5701
La determinació de l’al·lel HLA-B*5701 és el primer test farmacogenètic en el context del tractament de la infecció per VIH-1. L’haplotip de HLA-B*5701 prediu de forma significativa el risc de reacció d'hipersensibilitat a l'Abacavir (ABC), que actualment és l'antiretroviral inhibidor de la transcriptasa inversa, utilitzat de forma preferent per tractar el VIH-1.

Butlletí Nº51 - Juny 2014

CITOGENÈTICA - Array-CGH
La tecnologia d’array-CGH permet detectar canvis de dosi (canvis de nombre de còpia o CNV), al llarg de tot el genoma. La tècnica es basa en la hibridació competitiva entre un DNA de referència i el d’un pacient.

Butlletí Nº50 - Maig 2014

IMMUNOLOGIA - Identificació i utilitat d'anticossos onconeuronals
S'anomena Síndrome Neurològic Paraneoplàsic (SNPN) un grup heterogeni de transtorns neurològics que presenten alguns dels malalts amb càncer. La resposta autoimmune que desencadenen els antigens tumorals afectarà al sistema nerviós. Així, les SNPN es consideren predecessores a les manifestacions del càncer, i per tant poden ajudar a predir un càncer ocult.

Butlletí Nº49 - Abril 2014

BIOQUÍMICA - Marcadors bioquímics de remodelat ossi
Els marcadors bioquímics de remodelat ossi mesuren l’activitat dels osteoblasts i dels osteoclasts, a partir de la determinació de substàncies produïdes per les cèl·lules òssies i de la determinació dels components de l’os que es vessen a la circulació durant la seva destrucció o formació.