Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº101

HEMATOLOGIA - Diagnòstic de la malaltia de Von Willebrand
La malaltia de Von Willebrand és el transtorn hemorràgic hereditari més comú (1 cas cada 10000 hab.)i està caracteritzat per una adhesió i agregació plaquetària defectuoses, amb sangrat associat a mucoses i després de cirurgia i trauma. El diagnòstic es basa en un historial personal o familiar d'hemorràgia, i proves de laboratori anòmales de Factor Von Willebrand, Factor VIII o ambdós. A Catlab es realitzen les proves bàsiques de coagulació, i les proves de primer nivell pel diagnòstic de la malaltia de Von Willebrand; FVIII, FvW:Ag, FvW:RCo.

Butlletí Nº100

GENÈTICA - Estudi de reordenaments en la inestabilitat de microsatèl·lits de l'ADN tumoral
El sistema de reparació per aparellament erroni (MMR) repara petits errors de seqüència, produïts a la replicació del DNA. Certs subtipus tumorals presenten com a mecanisme desencadenant un defecte als gens del MMR, el que els confereix un comportament biològic i un pronòstic diferent a altres tumors del mateixos teixits. Aquest defecte es manifesta a nivell molecular com a una inestabilitat en la mida de regions gèniques denominades microsatèl·lits. A Catlab, es realitza l’anàlisi de cinc regions microsatèl·lits, mitjançant PCR i electroforesi capil·lar sobre mostres parafinades de teixit tumoral, com a marcador de deficiència del sistema MMR.

Butlletí Nº99 - Març 2019

BIOQUÍMICA - Actualitzacions en sang oculta en femta
El càncer colorectal ocupa el segon lloc en incidència i en mortalitat per càncer en els països desenvolupats. Recentment a Catlab s'han realitzat una sèrie de canvis per actualitzar la tècnica i millorar la interpretació clínica. S'ha canviat l'analitzador i el contenidor de recollida, la unitat amb la que s'expressen els resultats, i s'ha canviat el punt de tall.

Butlletí Nº98 - Febrer 2019

MICROBIOLOGIA - Projecte Poseidon; desenvolupament d'un biosensor per detecció de Legionella
El Projecte Poseidon ha estat finançat pel Programa Horizon 2020. Hi han participat 6 institucions de 4 països europeus, entre elles Catlab. L'objectiu era desenvolupar un biosensor per a monitorar la concentració de Legionella in situ als sistemes d'aigua en instal·lacions d'alt risc. La tasca de Catlab va ser validar el prototip de detecció i quantificació de Legionella en mostres d'aigua.

Butlletí Nº97 - Gener 2019

CITOMETRIA - Evolució en el diagnòstic per immunofenotip de les SLPC
Les síndromes limfoproliferatives cròniques de cèl·lula B (SLPC-B) abarquen un grup heterogeni de tumors hematològics que afecten als limfocits B madurs. Darrerament, s'han començat a utilitzar en rutina als laboratoris clínics, tècniques immunofenotípiques que permeten marcar anticossos amb diferents fluorocroms i proporcionen un recompte específic, sensible i reproduible per les diferents subpoblacions cel·lulars.

Butlletí Nº96 - Desembre 2018

EXTRAANALÍTICA - Cribratge d'aneuploïdies en sang materna
Aquest mes de novembre s'ha posat en marxa el nou Protocol de l'embaràs, que inclou la prova del cribratge d'aneuploïdies en sang materna, i que permet la detecció de DNA del fetus a la sang de la mare a partir de la setmana 12, per a dones, en que el cribratge bioquímic sigui d'alt risc i de risc intermedi. El cribratge consisteix en la detecció d'anomalies numèriques dels cromosomes 13,18 i 21. Es a dir, detecció de Síndrome de Down (trisomia 21), Síndrome d'Edwards (trisomia 18) i Síndrome de Patau (trisomia 13).

Butlletí Nº95 - Novembre 2018

GENÈTICA - Marcadors moleculars en glioma
El glioma és el tumor primari més comú entre els tumors malignes intracranials. Hi ha un nombre creixent de biomarcadors en glioma en l'àmbit de la investigació, però actualment en rutina se n'utilitzen tres : Codeleció 1p/19q; Mutació de IDH 1/2; i Metilació de MGMT.

Butlletí Nº94 - Octubre 2018

QUALITAT - Enquestes als metges d'Urgències
Dins el Pla de Mesura de satisfacció dels clients 2016-2018, a Catlab s'han realitzat enquestes als metges d'Urgències de HUMT, FHSJDM i CST. S'exposen els resultats de les 9 preguntes consensuades de l'enquesta, sobre la percepció i la valoració que tenen els professionals del laboratori, i les conclusions i accions de millora que s'han posat en marxa des del Laboratori.

Butlletí Nº93 - Setembre 2018

MICROBIOLOGIA - Tuberculosi
La tuberculosi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis. En aquest butlletí, veureu com s'adquireix, com es diagnostica i com es tracta. La frequència actual de la malaltia, i les proves que disposem al Laboratori per a diagnosticar-la.

Butlletí Nº92 - Juny 2018

GESTIÓ - Desè aniversari Catlab
Per commemorar el 10é aniversari de Catlab, el passat 7 de juny es va celebrar amb èxit, una jornada científica amb el títol “Genètica: del laboratori a la pràctica clínica”. En aquest "Catlab Informa" repassem la trajectoria del nostre Laboratori en aquests 10 anys, la seva organització actual, i com s'ha anat consolidant com uns dels grans laboratoris del país.