Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº48 - Març 2014

CITOMETRIA - Malaltia celíaca i citometria de flux
La malaltia afecta al 1% de la població, però se sap que és una patologia molt subdiagnosticada per ser amb freqüència asimptomàtica o que els símptomes es presenten de forma discontínua i amb un espectre clínic molt variable. L’estudi per citometria es basa en la identificació immunofenotípica i la quantificació dels limfòcits intraepitelials (LIEs) de la mucosa duodenal.

Butlletí Nº47 - Febrer 2014

BIOLOGIA MOLECULAR - Canvi de mètode en l'estudi molecular de la celiaquia
La malaltia celíaca és una malaltia inflamatòria crònica intestinal que afecta del 1 al 3% de la població occidental. A nivell molecular, està associada a gens del sistema HLA. A partir del desembre de 2013 incorporem un nou equip que ens permet fer un estudi complet de les dues regions genètiques relacionades amb la celiaquia (HLA-DQA/HLA-DQB). Aquest equip està dissenyat per treballar amb la tècnica de la hibridació reversa adaptada a una placa de microarrays, i ens permet conèixer també si aquests al·lels es troben en estat heterozigot o homozigot.

Butlletí Nº46 - Gener 2014

CITOGENÈTICA - Nou mètode de cribratge prenatal no invasiu. Estudi d’aneuploïdies fetals en sang materna
Basant-se amb l'estudi del DNA fetal circulant en sang materna, s'han desenvolupat noves tècniques de cribratge d'aneuploïdies prenatals, amb una elevada sensibilitat i especificitat.

Butlletí Nº45 - Desembre 2013

QUALITAT - Mesura de satisfacció de clients
Durant els anys 2010-2012, a Catlab s'ha realitzat un pla de mesura de la satisfacció del client; es va fer una enquesta de 10 preguntes relacionades amb el laboratori, dirigida a Facultatius Clínics.

Butlletí Nº44 - Novembre 2013

HORMONES - Valors de referència de TSH durant l'embaràs
L’embaràs comporta una sèrie de canvis fisiològics i hormonals que alteren la funció de la glàndula tiroide materna. Amb la finalitat de facilitar el seguiment de la funció tiroidea i contribuir a la millora de la detecció de hipotiroïdisme subclínic en gestants, en els informes analítics de Catlab hem incorporat els valors de referència de la TSH recomanats per les societats científiques.

Butlletí Nº43 - Octubre 2013

URGÈNCIES - Monitorització de la concentració de fàrmacs en sèrum
La monitorització de la terapèutica farmacològica és un capítol important de la bioquímica clínica, ja que només mitjançant un correcte seguiment, pot mantenir-se i ajustar-se l'administració d'un determinat tipus de fàrmacs amb la màxima eficiència.

Butlletí Nº42 - Setembre 2013

QUALITAT - Estat actual de l'Acreditació segons la Norma UNE-ISO 15189 a Catlab
Des de 2012 Catlab està acreditat per la Bioquímica automatitzada, i la presa i gestió de les mostres. Aquest 2013 es pretén acreditar més del 88% de l'activitat de Catlab.

Butlletí Nº41 - Juliol 2013

SEROLOGIA - Canvi de mètode a l'àrea de Serologia
Per tal d’optimitzar el temps de resposta i millorar tant la sensibilitat com l’especificitat, incorporem la tecnologia de Quimioluminiscència(QL) enlloc de l’ELISA en algunes determinacions de serologia.

Butlletí Nº40 - Juny 2013

IMMUNOLOGIA - Novetats en el Cribratge Bioquímic Prenatal
Per tal de facilitar el més aviat possible la informació al ginecòleg o la llevadora, Catlab juntament amb el proveïdor del programa de càlcul ha desenvolupat una aplicació que permet que es puguin introduir les dades de la ecografia directament al programa i així, obtenir el IR i informar a la gestant mentre encara es troba a la consulta.

Butlletí Nº39 - Maig 2013

EXTRAANALÍTICA - Informatització dels processos de l'àrea Preanalítica
L’ informatització de processos de l’àrea pre-analítica com el control de la temperatura en el transport de mostres o l'hora d'arribada de les mostres, ens ha permès disposar de Indicadors de qualitat (ISO UNE-EN 15189), per tal d’aconseguir una millora continua , en una de les àrees del laboratori amb menys estandarització.