Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº38 - Abril 2013

MICROBIOLOGIA - Recollida de mostres per a l'estudi de les micosis superficials
Pel diagnòstic de micosis superficials s’analitzen les mostres de pell, pèl i ungles. En qualsevol dels tres casos, l’àrea d’on es recollirà la mostra s’ha de netejar prèviament amb alcohol al 70 %, per tal d’eliminar flora bacteriana, exsudats i excipients de medicació que puguin interferir amb la recerca de fongs.

Butlletí Nº37 - Març 2013

BIOQUÍMICA - Morfologia eritrocitària
La presència d’hematies en orina pot ser un signe primari de patologia renal important, pel que la determinació per part del laboratori d’una senzilla i ràpida prova pot ser útil en disminuir el temps de resposta i en estalviar altres proves innecessàries al pacient (cistoscòpies, proves d’imatge..)

Butlletí Nº36 - Febrer 2013

CITOGENÈTICA - Document de consentiment informat per a la realització de proves genètiques
Per a les proves orientades al diagnòstic genètic, és necessari i obligat que els pacients coneguin les implicacions d'aquestes proves abans de la seva realització, i la millor garantia de que aquest procés serà apropiat és el document de consentiment informat.

Butlletí Nº35 - Gener 2013

CITOMETRIA - La Citometria digital a la Clínica
La citometria digital ens permet realitzar un estudi ràpid de les interaccions entre diferents poblacions cel•lulars en suspensió en una quantitat mínima de mostra.

Butlletí Nº34 - Desembre 2012

IMMUNOLOGIA - Canvi de mètode en els ANA per Immunofluorescència
Nou procediment per la determinació dels ANA per Immunofluorescència. Substitució del substrat de cèl·lules HEp-2 per la nova línia de cèl·lulestransfectades HEp-2000.

Butlletí Nº33 - Novembre 2012

URGÈNCIES - Procalcitonina
En les infeccions bacterianes severes es troba aquesta proteïna en elevades concentracions.

Butlletí Nº32 - Octubre 2012

BIOLOGIA MOLECULAR - Canvi de mètode per l'estudi molecular de les mutacions del Gen HFE relacionat amb l'Hemocromatosi hereditària
L’ Hemocromatosi hereditària (HH) és una malaltia genètica de transmissió autosòmica recessiva que provoca una alteració en el metabolisme del ferro.

Butlletí Nº31 - Setembre 2012

MICROBIOLOGIA - Normes de recollida d'Orina pel Cultiu
El diagnòstic microbiològic de la infecció urinària (IU) és un dels estudis que es realitzen amb més freqüència en els laboratoris de Microbiologia.

Butlletí Nº30 - Juliol 2012

BIOQUÍMICA - Determinació de sang oculta en femta
La principal indicació de la determinació de sang oculta en femta és la detecció precoç del càncer colorectal. A Catlab s'utilitza un mètode immunoturbidimètric quantitatiu.

Butlletí Nº29 - Juny 2012

URGÈNCIES - Condicions preanalítiques per la mesura del Calci iònic
Les condicions de la mostra per la mesura del calci iònic son crítiques perquè el resultat informat sigui un bon reflex de l’estat real de l’individu.