Butlletí Catlab Informa

El Butlletí Catlab Informa es publica mensualment. Fins la publicació de la web de Catlab, s'enviava electrònicament als nostres clients. Es tracta de monografies relacionades amb temes de laboratori. Cada mes el prepara una Àrea diferent de Catlab; els temes poden ser més específics (tècniques diagnòstiques concretes) o tractar aspectes més genèrics (Qualitat, Gestió,...).

Butlletí Nº28 - Maig 2012

QUALITAT - Acreditació de CATLAB segons la Norma UNE-EN ISO 15189:2007
ENAC ha concedit l’acreditació a CATLAB de les magnituds de bioquímica automatitzada i de la presa de mostres (sang) i la manipulació i gestió de mostres (sang i orina).

Butlletí Nº27 - Abril 2012

CITOGENÈTICA - Estudi citogenètic de restes abortives
Aproximadament del 10-15% dels embarassos clínicament reconeguts acaben en avortament, la majoria d’aquests es produeixen al primer trimestre, i el 50% d’aquests estan associats a anomalies cromosòmiques.

Butlletí Nº26 - Març 2012

QUALITAT - Publicació de la Web de Catlab
A partir de l’Abril estarà accessible a Internet la pàgina Web de Catlab, a on hi trobareu el nostre catàleg de proves, informació sobre la nostra empresa i les diferents àrees del Laboratori, els processos de qualitat implementats i els serveis que oferim.

Butlletí Nº25 - Febrer 2012

IMMUNOLOGIA - Proves incorporades a Catlab pel diagnòstic de la DM tipus1
La Diabetis Mellitus (DM) tipus 1 és una malaltia autoimmune crònica. En una resposta immune secundària, es generen anticossos ICA, anti-GAD, anti-IA2 i anti IAA.

Butlletí Nº24 - Gener 2012

QUALITAT - Valoració dels Objectius Catlab 2011
Segons la norma UNE ISO 9001:2008, les entitats certificades, cada any s’han de proposar i assolir uns objectius de qualitat. En aquest document us fem un resum, dels objectius que es van fixar a Catlab l’any 2011 i la seva evolució.

Butlletí Nº23 - Desembre 2011

HEMATOLOGIA - Orientació en l'estudi de Microcitosi
Segons la OMS, concentracions de Hb < 12 mg/dL en dones i < a 13 mg/dL en homes, es considera anèmia, i Microcitosi si VCM és inferior a 80 fL. Què suposen aquestes xifres en el dia a dia del Laboratori?

Butlletí Nº22 - Novembre 2011

MICROBIOLOGIA - Diagnòstic de Clostridium difficile toxigènic
Clostridium difficile toxigènic és el principal agent etiològic de la diarrea nosocomial. La seva incidència ha augmentat significativament en els últims anys i s’han descrit soques més virulentes com el ribotip 027 causant de brots nosocomial a EUA i Europa. Per tant, el diagnòstic de la infecció ha de ser ràpid i fiable.

Butlletí Nº20 - Setembre 2011

URGÈNCIES - Troponina T ultrasensible
La TnT de la musculatura cardíaca es diferencia clarament de la TnT de la musculatura esquelètica, i per la seva alta especificitat tissular és un marcador cardioespecífic molt sensible al dany miocàrdic.

Butlletí Nº19 - Juliol 2011

CITOMETRIA - Determinació de ZAP-70
La Leucèmia Linfàtica crònica (LLC) és la leucèmia més freqüent a la població adulta occidental. La mitjana de supervivència global és de 10 anys tot i que, els joves tenen un risc superior de morir a causa de la malaltia. És per aquest motiu, molt important, la valoració de factors pronòstics i de tractaments que permetin remissions de bona qualitat i de llarga durada.

Butlletí Nº18 - Juny 2011

QUALITAT - Activitats científiques dels professionals de Catlab 2011
Recull de Publicacions, Pósters, Ponències dels professionals de Catlab fetes i previstes per l'any 2011.